Förordning (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

SFS nr
2007:1170
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1447

Uppgifter

1 § Brottsförebyggande rådet har till uppgift att bidra till
kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och
främja brottsförebyggande arbete.

2 § Brottsförebyggande rådet ska

1. ansvara för officiell rättsstatistik i enlighet med vad
som anges i förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken och analysera rättsstatistikens källor,

2. följa, analysera och rapportera om rättsstatistiken,
brottsligheten och samhällets reaktioner på brott,

3. utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och
gärningsmän,

4. årligen genomföra den nationella trygghetsundersökningen,

5. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för
att ge regeringen underlag för åtgärder och prioriteringar på
det kriminalpolitiska området samt löpande bistå regeringen i
kriminalpolitiska frågor,

6. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för
att ge myndigheterna inom det kriminalpolitiska området
underlag för åtgärder och prioriteringar inom myndigheternas
respektive verksamhetsområden,

7. initiera, stödja och informera om lokala
brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer,

8. medverka till att rättsväsendet och andra
brottsförebyggande aktörer får kunskap och information om
såväl nationella som internationella forsknings- och
utvecklingsprojekt på det kriminalpolitiska området, och

9. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv
i sin verksamhet genom att i sitt utvärderings-, forsknings-
och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållandena utifrån
ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det ska myndigheten
redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som
övergripande indelningsgrund. Förordning (2009:1447).

3 § Rättsstatistiken ska utvecklas löpande och publiceras
årligen.

Ledning

4 § Brottsförebyggande rådet leds av en myndighetschef.

5 § Vid Brottsförebyggande rådet ska det finnas ett insynsråd
som består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

6 § Till Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ
knutet, det vetenskapliga rådet, som har till uppgift att bistå
med råd och vägledning i myndighetens forsknings- och
utvecklingsverksamhet och verka för att den bedrivs på
vetenskaplig grund.

Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig
erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets
verksamhet.

Myndighetens chef förordnar ledamöter i rådet.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Brottsförebyggande rådet ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på
Brottsförebyggande rådet.

Överklagande

10 § Brottsförebyggande rådets beslut i ärenden om fördelning
av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.