Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

SFS nr
2007:1171
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:328

Uppgifter

1 § Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja brottsoffers
rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara
ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor.
Förordning (2010:1888).

2 § Utöver det som följer av lagen (1994:419) om
brottsofferfond, brottsskadelagen (2014:322), förordningen
(1994:426) om brottsofferfond och brottsskadeförordningen
(2014:327) ska Brottsoffermyndigheten

1. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna
till brottsskadeersättning och om möjligheterna till bidrag
från brottsofferfonden,

2. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter,
andra aktörer och allmänheten får ökad kunskap om
brottsofferfrågor,

3. bidra till att förbättra förutsättningarna för samverkan i
brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer,

4. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor
samt ta tillvara synpunkter och erfarenheter från dem som
drabbats av brott,

5. medverka i internationellt samarbete på
brottsofferområdet,

6. för statens räkning återkräva utbetalad
brottsskadeersättning samt i övrigt företräda staten i och
utanför domstol i fråga om fordringar som avses i 28, 33 och
37 §§ brottsskadelagen, och

7. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv
genom att i sin verksamhet belysa och beakta förhållandena
utifrån ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska myndigheten
redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som
övergripande indelningsgrund. Förordning (2014:328).

3 § Brottsoffermyndigheten ska vara kontaktmyndighet i frågor
som rör rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om
ersättning till brottsoffer.

Ledning

4 § Brottsoffermyndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Nämnden för brottsskadeersättning

5 § Enligt brottsskadelagen (2014:322) finns vid
Brottsoffermyndigheten ett särskilt beslutsorgan som benämns
Nämnden för brottsskadeersättning och som har till uppgift
att avgöra ärenden enligt 22 § första stycket brottsskadelagen
och andra ärenden som enligt lag ska prövas av nämnden.
Förordning (2014:328).

6 § Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och
tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden ska
det finnas en ersättare. Enligt 22 § andra stycket
brottsskadelagen (2014:322) ska ordföranden och vice
ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie
domare. Förordning (2014:328).

7 § Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa ska
ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt minst
två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning ska
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål tillämpas. Ordföranden ska dock säga sin mening
först.

Nämnden får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om
sina arbetsformer och rutiner.

Rådet för brottsofferfonden

8 § Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd som benämns Rådet
för brottsofferfonden och har till uppgift att pröva frågor om
bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond och förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

9 § Rådet består av generaldirektören som ordförande och sju
andra ledamöter.

10 § Rådet är beslutfört när ordföranden och fyra andra
ledamöter är närvarande. Rådet får i en arbetsordning eller i
särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller någon
annan anställd att avgöra sådana ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av rådet. Ansökningar om bidrag till
forskningsprojekt ska dock alltid prövas av rådet.

Rådet får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om
sina arbetsformer och rutiner.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

12 § Ledamöter och ersättare i Nämnden för
brottsskadeersättning och ledamöter i Rådet för
brottsofferfonden utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Brottsoffermyndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Brottsoffermyndigheten ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).