Förordning (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

SFS nr
2007:1173
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:153
Upphävd
2011-04-01

Uppgifter

1 § Bestämmelser om Kriminalvårdsnämndens sammansättning och
uppgifter finns i

– 37 kap. brottsbalken,

– lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,

– passlagen (1978:302),

– lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk
kontroll, och

– förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Kriminalvården tillhandahåller Kriminalvårdsnämnden
sammanträdesrum, kanslilokaler och personal.

4 § Kriminalvårdsnämnden ska varje år före den 1 mars ge in en
berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det
senaste budgetåret.

Ärendenas handläggning

5 § Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden
dock sammanträda på annan ort. Nämnden får även sammanträda per
telefon.

6 § Om ordföranden inte bestämmer annat avgörs ärendena efter
föredragning av en tjänsteman hos Kriminalvården.

Kriminalvårdsnämnden får bestämma att en
kriminalvårdstjänsteman ska närvara vid ett sammanträde för att
lämna upplysningar.

7 § Vid handläggning av ärenden som angår Kriminalvårdsnämndens
administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst
två andra ledamöter är närvarande.

8 § Den som är ersättare för ledamot ska ges tillfälle att
genom information följa arbetet i Kriminalvårdsnämnden.

När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även
när inte någon ordinarie ledamot har förfall.

Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och
ersättare anordnas.

9 § Vid Kriminalvårdsnämndens sammanträden ska föras protokoll,
som ska justeras av ordföranden.

10 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde
genom delgivning.

11 § Kriminalvårdsnämnden får i arbetsordningen meddela
föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om vem som får
begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

3 § om ledningens ansvar,

4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern
styrning och kontroll,

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik,

15 § om beslutförhet,

16 § om brådskande ärenden,

20 § om föredragning,

22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.