Förordning (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

SFS nr
2007:1174
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:140

Uppgifter

1 § Övervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av
regeringen.

Bestämmelser om övervakningsnämndernas sammansättning och
uppgifter finns i

– 26, 28 och 37 kap. brottsbalken,

– passlagen (1978:302),

– lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk
kontroll,

– fängelselagen (2010:610),

– förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med
elektronisk kontroll, och

– fängelseförordningen (2010:2010). Förordning (2011:140).

Ledning

2 § En övervakningsnämnd leds av en nämnd.

Organisation

3 § Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna
förordnas av Domarnämnden. Nämndens beslut om förordnande får
inte överklagas. Förordning (2008:431).

4 § En övervakningsnämnd biträds av en sekreterare, som
förordnas av nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas
endast om Kriminalvården medger det.

Det ingår i sekreterarens uppgifter att ansvara för att ärenden
och inkommande handlingar diarieförs.

5 § Övervakningsnämnderna ska varje år före den 1 mars ge in en
berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det
senaste budgetåret.

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren, eller
om en övervakningsnämnd så beslutar, av en
kriminalvårdstjänsteman.

En övervakningsnämnd får bestämma att en
kriminalvårdstjänsteman ska närvara vid ett sammanträde för att
lämna upplysningar. En kriminalvårdstjänsteman har alltid rätt
att vara närvarande, när nämnden behandlar ett ärende som han
eller hon handlägger.

Chefen för kriminalvårdsregionen har också rätt att närvara vid
övervakningsnämndens sammanträden.

7 § Den som är ersättare för ledamot ska få tillfälle att genom
information följa arbetet i övervakningsnämnden.

När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även
när inte någon ordinarie ledamot har förfall.

Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och
ersättare anordnas.

8 § Vid övervakningsnämndernas sammanträden ska det föras
protokoll, som ska justeras av ordföranden.

9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds beslut ska sändas
till Kriminalvården. Har en övervakningsnämnd ändrat villkoren
i en behandlingsplan som har föreskrivits enligt 28 kap. 6 a §
brottsbalken, ska en underrättelse om beslutet också sändas
till åklagaren.

10 § En övervakningsnämnd ska genom besök i de
kriminalvårdsanstalter som hör till nämndens verksamhetsområde
skaffa sig kännedom om förhållandena i anstalterna. Vid sådana
besök ska de intagna få tillfälle till samtal med nämnden eller
någon av ledamöterna.

11 § Ordföranden och sekreteraren samt den eller de
kriminalvårdstjänstemän som ordföranden utser får pröva frågor
om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer i
samband med att nämndens beslut överklagas eller att omprövning
begärs av ett sådant beslut.

12 § För arbete i en övervakningsnämnd ska följande ersättning
lämnas.

Befattning Ersättning

Ordförande 12 200 kronor per år samt 140 kronor per
dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning

Vice ordförande 5 800 kronor per år samt 140
kronor per dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning

Tillfällig ersättare för en ordförande 950
kronor per sammanträde

Ordförande som har beredskap enligt 5 § förordningen
(1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
600 kronor per dag

Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i
en övervakningsnämnd.

13 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde
genom delgivning.

Undantag från myndighetsförordningen

14 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på övervakningsnämnderna:

3 § om ledningens ansvar,

4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern
styrning och kontroll,

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik,

15 § om beslutförhet,

16 § om brådskande ärenden,

20 § om föredragning,

22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.