Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

SFS nr
2007:1175
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:166

Uppgifter

1 § Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
består av Nationalmuseum och av Prins Eugens Waldemarsudde.

Myndigheten har till uppgift att främja konsten, konstintresset
och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de
äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten
och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och
kulturell förnyelse.

2 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre
måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden
före år 1900, samt porträtt och konsthantverk från äldre tid
till nutid.

3 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten,

2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för
utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva
utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt
bedriva utlånings- och depositionsverksamhet,

3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar
av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av
staten, och

4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:737).

4 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:1568).

4 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:166).

4 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:166).

5 § Verksamheten vid Prins Eugens Waldemarsudde ska bedrivas i
enlighet med föreskrifterna i prinsens testamente.

6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får
den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar,
utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2009:1568).

Samverkan

7 § Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma
funktioner.

7 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:166).

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 a § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som
består av högst fem ledamöter. Förordning (2011:1564).

Organisation

9 § Prins Eugens Waldemarsudde utgör en särskild enhet inom
myndigheten.

Särskilda organ

10 § För Prins Eugens Waldemarsudde finns en styrelse som, i
enlighet med prinsens testamente, består av sju personer,
chefen medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice
ordförande.

Ledamöterna av styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde är,
enligt prinsens testamente, riksmarskalken, chefen för
Nationalmuseum och chefen för Prins Eugens Waldemarsudde.
Därutöver utser regeringen fyra ledamöter för en bestämd tid.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter,
bland dem chefen för Prins Eugens Waldemarsudde, är närvarande.

Anställningar och uppdrag

11 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

14 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de
fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även Prins
Eugens Waldemarsudde.

15 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.