Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

SFS nr
2007:1176
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:167

Uppgifter

1 § Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja
intresset för och kunskapen och forskningen om universums,
jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk
mångfald, människans biologi samt miljö och landskap.
Förordning (2011:1562).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten
och hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för
allmänheten,

2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och
kommunicera kring frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde,

3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på
frågor inom myndighetens verksamhetsområde, främst när det
gäller långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden,
miljön och landskapet,

4. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som
omfattas av myndighetens verksamhet,

5. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde, och

6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och
förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2011:1562).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:738).

3 § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:167).

3 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:167).

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar, och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Samverkan

4 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:167).

Myndighetens ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1840).

Professorernas ansvar

7 § Varje professor ska

1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som
tjänsten omfattar,

2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination
i den omfattning och i den ordning som myndigheten bestämmer
efter samråd med berörda universitet och högskolor, och

3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar och uppdrag

8 § Överintendenten är myndighetschef.

9 § Har upphävts genom förordning (2010:1840).

10 § Professorer anställs av myndigheten. Myndigheten ska
informera om lediga sådana anställningar enligt 6 §
anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2010:1840).

11 § I fråga om tillsättning, behörighet och bedömningsgrunder
vid anställning av en professor ska 4 kap. 3 och 7 §§
högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses
därvid myndigheten och med rektor överintendenten.
Förordning (2010:1840).

12 § Behörig till anställning som forskare är den som har
avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens
verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.
Förordning (2010:1840).

13 § För anställning som doktorand vid myndigheten ska
bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och
tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§
högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses
myndigheten. Förordning (2010:1840).

14 § Frågor som rör professorer och som avses i 34 § lagen
(1994:260) om offentlig anställning prövas av Statens
ansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

17 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

18 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.