Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

SFS nr
2007:1177
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:168

Uppgifter

1 § Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och
förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former.

2 § Myndigheten ska inom sitt område

1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets
utveckling och äldre konstformer,

2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,

3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för
vår tids konst,

4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika myndighetens samling,

5. göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna
utställningar och bedriva pedagogisk verksamhet samt
utlånings- och depositionsverksamhet,

6. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som
tillhör eller understöds av staten,

7. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde, och

8. utveckla sin position som ledande institution.
Förordning (2009:739).

3 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar i första
hand måleri, skulptur, grafik, teckning och andra konstformer,
företrädesvis från tiden efter år 1900, samt fotografiska
bilder. Förordning (2009:739).

4 § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:168).

4 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:168).

5 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:739).

6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (2009:1566).

Samverkan

7 § Myndigheten ska samarbeta med Statens centrum för
arkitektur och design och Nationalmuseum om gemensamma
funktioner. Förordning (2013:72).

7 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:168).

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

9 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

12 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 5, får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de
fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

13 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

14 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.