Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

SFS nr
2007:1178
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:169

Uppgifter

1 § Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att
främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om
försvarets roll i samhällsutvecklingen.

I myndigheten ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum samt
Försvarets traditionsnämnd.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för
allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och
annan pedagogisk verksamhet,

3. stödja samlingar av militär art i Sverige,

4. främja studier och forskning i ämnen som tillhör
verksamhetsområdet, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och
förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2011:1561).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:740).

3 § Myndigheten ska även handlägga frågor som rör traditioner,
traditionsvård och liknande ärenden på det militära området.

3 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:169).

3 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:169).

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

5 § Armémuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som
rör lantförsvaret och statens trofésamling.

6 § Flygvapenmuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten
som rör flygstridskrafterna.

Samverkan

7 § I fråga om sjöförsvaret ska myndigheten i lämplig
omfattning samråda med Statens maritima museer.

7 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:169).

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

9 § Försvarets traditionsnämnd ska fullgöra de uppgifter inom
myndigheten som rör militära traditioner.

I Försvarets traditionsnämnd ingår två ledamöter som utses av
myndigheten, tre ledamöter som utses av Försvarsmakten, en
ledamot som utses av Statens maritima museer samt
statsheraldikern vid Riksarkivet.

Överintendenten är ordförande i nämnden.

Anställningar och uppdrag

10 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

13 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får ta betalt för depositioner av föremål ur
samlingarna enligt grunder som myndigheten föreskriver.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

14 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.