Förordning (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven

SFS nr
2007:1179
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1593
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:741

Uppgifter

1 § Riksarkivet och landsarkiven har det särskilda ansvar för
den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som
framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446)
och denna förordning.

Riksarkivet

2 § Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven och beslutar
efter samråd med landsarkiven om landsarkivens arbetsordningar
och verksamhetsplaner.

Riksarkivet är arkivmyndighet för

1. myndigheter som har hela landet som verksamhetsområde,

2. kommittéer,

3. hovrätter och kammarrätter,

4. universitet och högskolor,

5. sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) och som
har hela landet som verksamhetsområde,

6. sådana enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd
av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar
till andra organ än myndigheter för förvaring, och

7. Svenska kyrkan när det gäller arkiv som förvaras med stöd av
lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m.

Uppgiften som arkivmyndighet för de myndigheter som lyder under
Försvarsdepartementet fullgörs inom Riksarkivet av
Krigsarkivet.

Riksarkivet får bestämma att landsarkiv ska vara arkivmyndighet
för myndigheter som anges i andra stycket, med undantag för
sådana som lyder under Försvarsdepartementet, eller att
Riksarkivet ska vara arkivmyndighet för sådana myndigheter som
anges i 11 § andra stycket.

3 § Riksarkivet har överinseende över den offentliga
arkivverksamheten och handlägger arkivuppgifter som inte
någon annan myndighet ska handlägga.

Riksarkivet ska särskilt

1. verka för att myndigheter och sådana andra organ som avses
i 2 § andra

stycket 1–7 på ett ändamålsenligt sätt fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) att bevara, hålla
ordnade och vårda sina arkiv så att arkiven tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av
information för rättskipning och förvaltning samt
forskningens behov,

2. verka för utveckling av arkivverksamheten,

3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,

4. ge kommunerna råd i arkivfrågor och verka för ökad
enhetlighet och

samordning mellan den statliga och den kommunala
arkivhanteringen, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:741).

3 a § Riksarkivet ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:741).

4 § Riksarkivet får, utöver vad som följer av arkivlagen
(1990:782) och 2 §, ta emot arkivhandlingar från riksdagen och
dess verk, Regeringskansliet, statliga myndigheter som inte
står under Riksarkivets tillsyn, samt från kommunala
myndigheter.

Riksarkivet ska beträffande handlingar som mottagits för
förvaring

1. hålla dem tillgängliga,

2. tillhandahålla och levandegöra arkivinformation för
forskningsändamål och annat utnyttjande, och

3. verka för att arkiven och samlingarna ska bli fullständiga.

Krigsarkivet får ta emot kartor och tryck av betydelse för
forskning inom dess område.

5 § Riksarkivet får ge råd till enskilda i arkivfrågor.

6 § Riksarkivet får inspektera landsarkiven samt även
Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv när det gäller deras
uppgift som landsarkiv.

Riksarkivet får inspektera att de myndigheter och organ som
landsarkiven är arkivmyndigheter för fullgör sina skyldigheter
när det gäller arkivbildning och arkivvård. Motsvarande gäller
i fråga om de myndigheter och organ som Stockholms stadsarkiv
eller Värmlandsarkiv är arkivmyndighet för.

7 § Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet och
ska särskilt se till att vapen eller heraldiska emblem som
syftar på staten eller statsmyndigheterna utförs i enlighet med
heraldiska normer. Riksarkivet ska också verka för att
bestämmelser om Sveriges flagga iakttas.

På uppdrag av kommunerna får Riksarkivet upprätta förslag till
kommunala vapen och genomföra heraldiska utredningar om sådana
vapen. Riksarkivet får också göra andra utredningar och vidta
andra åtgärder på det heraldiska området.

8 § Riksarkivet ska ge ut Svenskt biografiskt lexikon och
Svenskt diplomatarium. Förordning (2008:1253).

9 § Riksarkivet ska för myndigheter och andra som förvaltar
kulturarv tillhandahålla vissa museitjänster, såsom förvaring
och förebyggande föremålsvård.

10 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 2-9 §§ får
myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och
andra uppdrag åt myndigheter och enskilda.

Landsarkiven

11 § Landsarkiven är under Riksarkivet arkivmyndigheter.

Varje landsarkiv är arkivmyndighet för

1. statliga myndigheter inom dess distrikt, med undantag för
sådana som lyder under Försvarsdepartementet,

2. sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) inom dess
distrikt, och

3. Svenska kyrkans organisatoriska delar inom landsarkivets
distrikt när det gäller arkiv som förvaras med stöd av lagen
(1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring,
m.m.

Om flera landsarkiv kan komma i fråga för en myndighet eller
ett organ enligt 2 § arkivlagen och arkivtillhörigheten inte är
bestämd på annat sätt, beslutar Riksarkivet vilket landsarkiv
som ska vara arkivmyndighet.

Av 2 § fjärde stycket framgår att Riksarkivet i vissa fall kan
bestämma om en annan fördelning mellan Riksarkivet och
landsarkiven i fråga om uppgiften att vara arkivmyndighet.

12 § Landsarkiven ska följa den offentliga arkivverksamheten
inom sitt distrikt och vidta eller hos Riksarkivet föreslå de
åtgärder som behövs.

Varje landsarkiv ska särskilt

1. verka för att myndigheter och sådana andra organ som avses
i 11 § andra stycket 1–3 på ett ändamålsenligt sätt fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) att bevara,
hålla ordnade och vårda sina arkiv så att arkiven tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av
information för rättskipningen och förvaltning samt
forskningens behov,

2. verka för utveckling av arkivverksamheten,

3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,

4. ge kommunala myndigheter råd i arkivfrågor, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:741).

12 a § Landsarkiven ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:741).

13 § Landsarkiven får, utöver vad som följer av arkivlagen
(1990:782) och 11 §, ta emot arkivhandlingar från statliga
myndigheter som inte står under dess tillsyn, samt från
kommunala myndigheter.

Landsarkiven ska beträffande handlingar som mottagits för
förvaring

1. hålla dem tillgängliga,

2. tillhandahålla och levandegöra arkivinformation för
forskningsändamål och annat utnyttjande, och

3. verka för att arkiven och samlingarna ska bli fullständiga.

14 § Landsarkiven får ge enskilda råd i arkivfrågor.

15 § Utöver de uppgifter som landsarkiven har enligt 11-14 §§
får myndigheterna åta sig att utföra undersökningar,
utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda.

Samverkan

16 § Riksarkivet ska främja internationellt samarbete inom
arkivområdet och samverka med utländska institutioner och
internationella organisationer.

Ledning

17 § Riksarkivet leds av en myndighetschef.

Vart och ett av landsarkiven leds av en myndighetschef.

18 § Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter.

Organisation

19 § Vid Riksarkivet finns Krigsarkivet, en enhet för svensk
arkivinformation och en enhet för museitjänster samt i övrigt
det antal enheter som myndighetens ledning bestämmer.

20 § Landsarkiv finns i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund,
Göteborg, Härnösand och Östersund.

Landsarkivets uppgifter fullgörs i Stockholms län av Stockholms
stadsarkiv och i Värmlands län av Värmlandsarkiv.

21 § Landsarkiven har, med den begränsning som följer av
Riksarkivets uppgifter, följande distrikt:

Landsarkivet i Uppsala: Uppsala, Södermanlands, Örebro,
Västmanlands och Dalarnas län,

Landsarkivet i Vadstena: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs
och Kalmar län,

Landsarkivet i Visby: Gotlands län,

Landsarkivet i Lund: Blekinge, Skåne och Hallands län,

Landsarkivet i Göteborg: Västra Götalands län,

Landsarkivet i Härnösand: Gävleborgs, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län, och

Landsarkivet i Östersund: Jämtlands län.

Särskilda organ

22 § Hos Riksarkivet finns

1. en nämnd för heraldisk verksamhet (Heraldiska nämnden), och

2. en nämnd för enskilda arkiv.

23 § Heraldiska nämnden ska lämna yttrande till Riksarkivet i
ärenden om antagande av kommunala vapen, i ärenden som avses i
3 § fjärde stycket lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen samt
i de andra heraldiska frågor och frågor om Sveriges flagga som
riksarkivarien bestämmer.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande,
och tre andra ledamöter.

24 § Nämnden för enskilda arkiv avgör ärenden om statsbidrag
till enskilda arkiv. Nämnden är rådgivande organ i frågor som
rör enskilda arkiv.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande,
och sex andra ledamöter.

25 § Nämnden för enskilda arkiv ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför Riksarkivets ledning.

26 § Riksarkivets ledning ansvarar inför regeringen för att
nämnden för enskilda arkiv tilldelas medel och resurser i
övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

27 § När ärenden av större vikt handläggs i Riksarkivets
nämnder, ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

28 § Nämnden för enskilda arkiv är beslutför när ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Nämnden får besluta att överlämna till ordföranden eller någon
annan anställd att avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av nämnden.

29 § Riksarkivet företräder staten vid domstol inom
Riksarkivets och landsarkivens verksamhetsområden.

Anställningar och uppdrag

30 § Riksarkivarien är myndighetschef vid Riksarkivet.

Landsarkivarierna är myndighetschefer vid landsarkiven.

31 § Landsarkivarierna anställs genom beslut av regeringen
efter anmälan av riksarkivarien.

Riksarkivet anställer övrig personal.

32 § Andra ledamöter i Heraldiska nämnden än ordföranden utses
särskilt, en av Riksantikvarieämbetet och två av regeringen,
för en bestämd tid. För var och en av de särskilda ledamöterna
finns en suppleant som utses på samma sätt.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

33 § Andra ledamöter i nämnden för enskilda arkiv än
ordföranden utses särskilt av regeringen för en bestämd tid.
Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

34 § Vid Riksarkivet ska det finnas en personalansvarsnämnd för
Riksarkivet och landsarkiven.

Tillämpligheten av vissa förordningar

35 § Riksarkivet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

36 § Riksarkivet ska ta ut avgifter för de uppdrag som utförs
inom det heraldiska området och för sådana museitjänster som
avses i 9 §.

37 § Riksarkivet och landsarkiven får ta ut avgifter för

1. material och tjänster, när arkivet hjälper myndigheter eller
sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) med
fullgörandet av deras skyldigheter i fråga om arkiven, och

2. uppdragsverksamhet enligt 10 och 15 §§.

38 § Riksarkivet och landsarkiven får ta ut avgifter för

1. sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 3 §
andra stycket 4, 5 §, 12 § andra stycket 4 samt 14 §,

2. att ta emot, bevara och vårda enskilda arkiv,

3. material och tjänster som erbjuds enskilda enligt 4 § andra
stycket 2 och 13 § andra stycket 2,

4. bevis som innefattar meddelande eller utdrag ur kyrkobok som
förvaras i landsarkiv och andra bevis som utfärdas av
Riksarkivet eller landsarkiv, och

5. tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och
allmänna råd.

Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens
författningssamlingar finns i 13 §
författningssamlingsförordningen (1976:725).

38 a § Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycket
avgiftsförordningen (1992:191) får Riksarkivet och
landsarkiven

– ta ut en avgift för kopia av allmän handling och för
utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om
en beställning inte omfattar tio sidor, och

– ta ut en avgift av staten för kopia eller avskrift av
allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk
databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning
eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och
registerutdrag. Förordning (2009:741).

39 § Avgifter för sådan verksamhet som avses i 36 och 37 §§ ska
motsvara full kostnadstäckning för verksamheten.

Avgifter för sådan verksamhet som avses i 38 § ska tas ut inom
ramen för full kostnadstäckning.

Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet.

Riksarkivet får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

40 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på landsarkiven:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt arbete,
och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

41 § Beslut av ett landsarkiv överklagas hos Riksarkivet om
inte något annat är föreskrivet.