Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer

SFS nr
2007:1180
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1079
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:170

Uppgifter

1 § Statens historiska museer har till uppgift att bevara och
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen
och samtiden.

Myndigheten ska verka för ett ökat intresse för och en ökad
kunskap om äldre tiders historia och kultur i Sverige, den
svenska penning- och finanshistorien samt medaljkonsten.

I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl.
myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten,

2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet
beslutar att tillföra myndigheten,

3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för
allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och
annan pedagogisk verksamhet,

4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och
lokala museer inom sitt ansvarsområde, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:742).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:742).

2 b § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:170).

2 c § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:170).

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 § Statens historiska museums verksamhetsområde är Sveriges
historia, byggd på det arkeologiska materialet, samt svensk
kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar föremål
som har ett samband med museets verksamhetsområde.

5 § Har upphävts genom förordning (2009:1567).

6 § Kungl. myntkabinettets – Sveriges ekonomiska museums
verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt
medaljkonst.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska
museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer
och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk
anknytning.

Samverkan

6 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:170).

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 3 och
4, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1991:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

12 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.