Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

SFS nr
2007:1181
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:171

Uppgifter

1 § Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att
bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra
och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och
immateriella kulturarv i Sverige.

Myndigheten ska främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
genom fördelning av statliga bidrag.

Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde
och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis
universitet och högskolor. Förordning (2012:309).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap
och material om det svenska språket, de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib,
det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen, folkmusik
och namn i Sverige,

2. samla kunskap om och följa användningen av även andra språk
i Sverige,

3. initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de
främmande språk som är aktuella för tolk- och
översättarutbildning samt vara engagerad i terminologiskt
arbete som rör invandrarspråk,

4. ge råd och upplysningar i språkfrågor,

5. yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska
förslag till

namn på allmänna kartor,

6. yttra sig i frågor om personnamn,

7. yttra sig i ärenden av språkpolitisk betydelse,

8. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för
att den offentliga förvaltningen använder svenska som
huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande
lagar och förordningar,

9. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett
vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge
ut skrivregler för den offentliga förvaltningen,

10. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga
förvaltningen,

11. främja språkteknologisk och terminologisk utveckling, och

12. verka för att den nordiska språkgemenskapen stärks.
Förordning (2012:514).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:743).

3 § Myndigheten ska i samband med årsredovisningen varje år
redovisa klarspråksarbetet under det gångna året.
Förordning (2012:309).

3 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:171).

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (2009:743).

Samverkan

4 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:171).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

6 § Inom myndigheten ska det finnas en rådgivande nämnd för
klarspråksfrågor.

Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

8 § Fyra ledamöter i nämnden för klarspråksfrågor utses av
regeringen. Övriga ledamöter utses av myndigheten.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 1 och
2 får avgifter tas ut inom ramen för full kostnadstäckning.
Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall
som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får inte ta betalt för den rådgivning som är ett
led i den språkvårdande verksamheten. Förordning (2009:743).

12 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.