Förordning (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå

SFS nr
2007:1182
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1923
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:403

Uppgifter

1 § Statens biografbyrå prövar enligt lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram om
framställningen i en film eller ett videogram ska godkännas
för visning vid allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.

Myndigheten ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad
och över efterlevnaden av 16 kap. 10 c och 10 d §§
brottsbalken, när det gäller rörliga bilder i filmer och
videogram. Myndigheten ska föra register över
videogramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och
kontroll av filmer och videogram.

Myndigheten ska också pröva frågor om medgivande till åtal och
lämna yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Myndigheten ska se till att information om gällande regler och
beslutade åldersgränser sprids till allmänheten. Myndigheten
ska också föra en dialog med berörda branscher och parter i
syfte att förhindra förekomsten av olaga våldsskildringar i
rörliga bilder samt otillåten utlämning av teknisk upptagning.
Förordning (2010:403).

1 a § Statens biografbyrå ska integrera ett jämställdhets-
och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt
utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska
mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens
verksamhet. Förordning (2009:744).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid myndigheten ska det finnas filmcensorer och ersättare
för dem till det antal som regeringen bestämmer.

4 § För tillsynsverksamheten enligt 1 § andra stycket får det
finnas en eller flera kontrollörer i varje län.

Granskningsärendenas handläggning

5 § Frågan om framställningen i en film eller ett videogram ska
godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig
tillställning (granskningsärende) ska prövas av en eller flera
censorer enligt vad som anges i 6 §.

6 § Granskningsärenden prövas av en av censorerna.

Om censorn anser att en framställning helt eller delvis bör
förbjudas, ska ytterligare en censor delta i prövningen. Kan
censorerna inte enas om beslutet, ska även en tredje censor
pröva framställningen.

Om en framställning önskas tillåten även för barn under femton
år, ska frågan om godkännande alltid prövas av två censorer.
Minst en av dem ska ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i
barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något
annat ämne som är av värde vid prövningen. Kan censorerna inte
enas om beslutet ska även en tredje censor pröva
framställningen.

När ett ärende prövas av tre censorer, gäller som myndighetens
beslut den mening som majoriteten enar sig om eller, vid tre
olika meningar, den mening som den i tjänsten äldste censorn
har.

7 § I granskningsärenden får myndigheten hämta in yttranden
från någon som har särskild sakkunskap.

8 § Utan direktörens medverkan får det i ett granskningsärende
inte fattas ett beslut som innebär att myndighetens praxis
ändras.

Anställningar och uppdrag

9 § Direktören är myndighetschef. Direktören är även
filmcensor.

10 § Andra censorer än direktören och ersättare för dessa
anställs, efter förslag från myndigheten, genom beslut av
regeringen för en bestämd tid av högst tre år. En sådan
anställning som censor eller ersättare kan förlängas en gång
med ytterligare högst tre år.

11 § Innan myndigheten utser någon att som kontrollör utöva
tillsyn, ska länsstyrelsen i det län kontrollören huvudsakligen
avses vara verksam lämna förslag på lämplig person.

Avgifter

12 § Myndigheten ska enligt vad som anges i 9 § lagen
(1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
ta ut avgifter för granskning som görs enligt lagen.

Vid annan granskning får myndigheten ta ut avgift med ett
skäligt belopp, dock högst med det belopp som skulle ha tagits
ut, om 9 § första stycket 1 och 2 i lagen tillämpats.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.