Förordning (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

SFS nr
2007:1183
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1062
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:745

Uppgifter

1 § Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att
utöva tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas
innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till
allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den som på
grund av tillstånd enligt 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen
(1996:844) har rätt att sända ljudradio- och TV-program,
utövar denna rätt i enlighet med det tillstånd för
programverksamheten som gäller. Myndigheten ska också följa
innehållet i utländska ljudradio- och TV-sändningar som
riktas till den svenska allmänheten. Förordning (2009:745).

2 § I radio- och TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om de
uppgifter myndigheten har i fråga om efterhandsgranskning av
program.

2 a § Granskningsnämnden för radio och TV ska integrera ett
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet.
Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra
svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens
verksamhet. Förordning (2009:745).

3 § Myndigheten ska se till att information om gällande
regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse
sprids till berörda radio- och TV-företag och allmänheten.
Förordning (2009:745).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

5 § Vid myndigheten finns det en nämnd.

I 9 kap. 3 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844)
finns bestämmelser om nämndens sammansättning.

Granskningsärendenas handläggning

6 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende
i vilket nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen
har fullgjort sina skyldigheter enligt radio- och TV-lagen
(1996:844) eller enligt det tillstånd som beslutats med stöd
av 2 kap. 2 § samma lag. Förordning (2009:745).

7 § Nämnden granskar program efter anmälan eller på eget
initiativ.

8 § Om en anmälan har kommit in till nämnden senare än sex
månader efter det att programmet sändes, ska den inte granska
programmet om det inte finns särskilda skäl.

Nämnden får inte pröva en tillståndshavares ställningstagande
med anledning av en begäran om genmäle, om den som har begärt
genmäle motsätter sig att saken prövas.

Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv
endast om den enskilde skriftligen medger det.

9 § Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden.
Under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket
radio- och TV-lagen (1996:844) får ärenden dock avgöras av
ordföranden eller en vice ordförande. Sådana ärenden får
också avgöras av direktören. Direktören får dock inte fatta
beslut som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen
av radio- och TV-lagen eller de villkor som gäller för
sändningarna. Ärenden som får avgöras av direktören får även
avgöras av dennes ställföreträdare dels i den utsträckning
som direktören beslutar i varje enskilt fall, dels enligt vad
som framgår av arbetsordningen.

Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att
lämna nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 §
lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden beslutas alltid vid sammanträde med nämnden. Nämnden
beslutar även om yttranden enligt 12 kap. 2 § fjärde stycket
radio- och TV-lagen. Förordning (2009:745).

10 § Direktören får besluta om granskning av program eller
grupper av program samt begära in yttranden i
granskningsärenden.

Beslutförhet

11 § Bestämmelser om nämndens beslutförhet finns i 9 kap. 3 §
andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844).

Ärendenas handläggning

12 § Den som hos en tillståndshavare har begärt genmäle ska ges
tillfälle att yttra sig i en sådan fråga som avses i 8 § andra
stycket, om inte detta framstår som obehövligt.

13 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta att granskningsärenden och
andra ärenden som prövas av direktören inte behöver föredras.

14 § Besluten i granskningsärenden ska sändas till den som
ansvarar för sändningen och den som har gjort anmälan.

Anställningar och uppdrag

15 § Direktören är myndighetschef. Direktören ska vara jurist
och ha domarerfarenhet.

16 § Ledamöter i nämnden och ersättare för dessa utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande för en bestämd
tid.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.