Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

SFS nr
2007:1184
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1585
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1103

Uppgifter

1 § Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturmiljön
och kulturarvet.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet
tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid
samhällsplanering och byggande,

2. verka för ett försvarat och bevarat kulturarv samt ett
hållbart samhälle med goda livsmiljöer,

3. leda och samordna arbetet med att bygga upp kunskapen om
kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål,

4. vårda och visa de kulturmiljöer som står under
myndighetens förvaltning,

5. samordna frågor om konservering och vård av byggnader,
föremål och annat kulturhistoriskt material,

6. utföra arkeologiska undersökningar,

7. besluta om förvaltning av fornfynd,

8. följa det regionala kulturmiljöarbetet samt stödja
länsstyrelserna och de regionala museerna, och

9. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1564).

3 § Myndigheten ska även

1. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja
utbildning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om
vård av dessa,

2. verka för att resultat från forsknings- och
utvecklingsverksamhet utnyttjas inom kulturvården,

3. verka för att kulturhistorisk värdering och urval utvecklas
samt att kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål av
särskild betydelse skyddas och vårdas,

4. verka för att det finns ändamålsenliga system och metoder
för arbetet med kulturmiljön och kulturarvet,

5. följa upp kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt,

6. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk
information, och

7. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv
samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och
samarbete. Förordning (2011:122).

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1-3 §§ får
den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

5 § Myndigheten ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2011:84).

6 § Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till ämbetets verksamhetsområde.

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter.

7 § Riksantikvarieämbetet ska för myndigheter och andra som
förvaltar kulturarv tillhandahålla vissa museitjänster som
förvaring och förebyggande föremålsvård. Förordning (2009:1564).

8 § Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och
utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens
konsthistoria och numismatik.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975
och dess bibliotek.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst sju ledamöter. Förordning (2013:1103).

Anställningar och uppdrag

11 § Riksantikvarien är myndighetschef.

Överantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

12 § Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

15 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 4 och 5
samt 3 § 1 och 6, får den ta ut avgifter för verksamheten inom
ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av
myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

16 § För verksamhet som anges i 2 § 6 samt 4 och 7 §§ ska
myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning.
Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som
avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2009:1564).