Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

SFS nr
2007:1185
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:172

Uppgifter

1 § Statens museer för världskultur har till uppgift att visa
och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med
ursprung utanför Sverige.

Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers
yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell
variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och
internationellt.

Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och
publik verksamhet i olika former. Förordning (2010:192).

2 § I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt
Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i
Stockholm.

Myndigheten har sitt säte i Göteborg.

3 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och utveckla de
samlingar som anförtrotts myndigheten,

2. göra samlingarna tillgängliga för allmänheten och i det
syftet bedriva utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet
och annan förmedlingsverksamhet,

3. genom kunskapsuppbyggnad och samarbeten med olika aktörer
främja och berika samhällsdebatten inom sitt
verksamhetsområde,

4. samverka nationellt och internationellt med museer och
andra aktörer, däribland det civila samhällets
organisationer, för att nå största möjliga geografiska
spridning och förankring,

5. använda ny teknik för att utveckla alla delar av
verksamheten, och

6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2014:172).

3 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:747).

3 b § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:172).

3 c § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:172).

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 3 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2010:192).

Anställningar och uppdrag

6 § Överintendenten är myndighetschef. Förordning (2010:192).

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2010:192).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101). Förordning (2010:192).

Avgifter

9 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de
fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar. Förordning (2010:192).

10 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i
15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2010:192).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2010:192).

12 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2010:192).

13 § Ny beteckning 11 § genom förordning (2010:192).