Förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

SFS nr
2007:1186
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:515
Upphävd
2012-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1234

Uppgifter

1 § Statens kulturråd har till uppgift att främja utvecklingen
inom kulturområdet genom fördelning av statliga bidrag för
kulturell verksamhet och genom andra statliga åtgärder som rör
teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur,
folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i den utsträckning
det inte är en uppgift för någon annan myndighet. Myndigheten
handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om bidrag av
stipendietyp till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet.
Förordning (2011:123).

2 § Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till myndighetens
verksamhetsområde.

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter.

3 § Myndigheten ska särskilt

1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga
åtgärderna och genom detta främja utvecklingen av
kulturverksamheten,

2. följa utvecklingen på kulturområdet och svara för
uppföljning av de statliga insatserna, och

3. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om
åtgärder och initiativ på området. Förordning (2011:1234).

3 a § Inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet ska myndigheten representera staten i
dialogen med berörda landsting samt ansvara för att den statliga
bidragsgivningen följs upp. Den nationella uppföljningen ska
medge länsvisa jämförelser.

Myndigheten ska till regeringen årligen redovisa och kommentera
uppföljningen. Förordning (2010:2014).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:123).

5 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:748).

5 a § Myndigheten ska administrera det pris som anges i
förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid
Lindgrens minne. Förordning (2009:748).

6 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1-3 §§ får den
åta sig att utföra utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Samverkan

7 § Myndigheten ska samverka och samråda med statliga,
kommunala och landstingskommunala myndigheter samt med
institutioner och andra organ.

7 a § Inom ramen för kultursamverkansmodellen ska det vid
myndigheten finnas ett samverkansråd med uppgift att samordna
de nationella kulturpolitiska intressena i modellen. Regeringen
bestämmer vilka statliga myndigheter och nationella
institutioner som ska ingå i samverkansrådet.
Förordning (2010:2014).

8 § Har upphävts genom förordning (2011:1234).

Ledning

9 § Myndigheten leds av en styrelse.

10 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

14 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.