Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

SFS nr
2007:1187
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:173

Uppgifter

1 § Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling
och samarbete på utställningsområdet.

Myndigheten ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar
samt den samtida konstens utveckling och spridning i landet.
Förordning (2011:121).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. samla in och förmedla kunskaper och erfarenheter samt
erbjuda teknik- och metodstöd till sådana arrangörer och
producenter av utställningar och utställare som antingen har
ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis, och

2. stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar
i syfte att ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

Myndigheten får i begränsad omfattning producera turnerande
utställningar i det syfte som anges i första stycket 2.
Förordning (2011:121).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:749).

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra tjänster
inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

3 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:173).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

8 § För verksamhet som anges i 1 och 2 §§ får myndigheten ta ut
avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

9 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.