Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

SFS nr
2007:1188
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:174

Uppgifter

1 § Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten
blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön
genom att myndigheten

1. beställer och förvärvar god samtidskonst till statens
byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,

2. medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma
miljöer än sådana som brukas av staten, och

3. sprider kunskap om konstens betydelse för en god
samhällsmiljö.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. förteckna samlingar av konst och konsthantverk som tillhör
eller understöds av staten, och

2. ha tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ
vårdar konstverk som tillhör staten och som är fast anbringade.

Uppgifterna enligt första stycket gäller under förutsättning
att dessa samlingar eller konstverk inte står under tillsyn
eller vård av någon annan myndighet eller inrättning som har
betryggande sakkunskap i fråga om sådan konst.

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:750).

2 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.
Förordning (2014:174).

3 § Myndigheten får anordna tävlingar inför beställningar av
konstnärligt arbete.

Samverkan

3 a § Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och
institutioner, det civila samhällets organisationer och andra
aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för
konstområdets utveckling. Förordning (2014:174).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Direktören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.