Förordning (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden

SFS nr
2007:1189
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:769
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:751

Uppgifter

1 § Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra
tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade,
funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en
tidning samt afatiker och dyslektiker. Inom ramen för denna
uppgift ska myndigheten

1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1988:582)
om statligt stöd till radio- och kassettidningar,

2. svara för upphandling, fördelning och vidareutveckling av
särskild mottagarutrustning enligt samma förordning,

3. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag
att starta utgivning av radio- och kassettidningar
(taltidningar),

4. verka för att taltidningarna distribueras med digital
teknik och använder talsyntesteknik, särskilt vid start av
nya taltidningar,

5. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning
som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och
sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen,
och

6. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med
utgivning av taltidningar. Förordning (2009:751).

2 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte
och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska
också integreras i myndighetens verksamhet.
Förordning (2009:751).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. Ordföranden ska
vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

5 § Presstödsnämnden utför myndighetens kansligöromål.
Kanslichefen vid Presstödsnämnden är även kanslichef vid
Taltidningsnämnden.

Anställningar och uppdrag

6 § Nämnden utser inom sig en vice ordförande.