Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

SFS nr
2007:1190
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1062
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:752

Uppgifter

1 § Radio- och TV-verket ska verka för yttrandefrihet och
främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom
radio och television. Myndigheten har till uppgift att
besluta om tillstånd, avgifter och registrering samt utöva
tillsyn i frågor som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade
till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på
regeringen eller någon annan myndighet. Myndigheten ska följa
utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till
allmänheten.

Myndigheten har också till uppgift att besluta i frågor om
utgivningsbevis och utöva tillsyn över verksamhet enligt 1
kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
Förordning (2009:752).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. enligt radio- och TV-lagen (1996:844) pröva frågor om
tillstånd att sända närradio, fastställa sändningstider om
tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid
eller om en tillståndshavare begär att verket ska fastställa
sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får
sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om
större sändningsområden än en kommun,

2. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att
sända lokalradio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt
bestämma sändningsområden,

3. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att
sända TV-program eller att under en begränsad tid sända
ljudradioprogram,

4. enligt radio- och TV-lagen förordna lokala
kabelsändarföretag och besluta om undantag från
nätinnehavares skyldigheter,

5. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift
på televisionens och radions område,

6. enligt radio- och TV-lagen godkänna och registrera de
beteckningar för sändningar som används av den som sänder
program samt föra register över tillståndshavare,
satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,

7. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen samt föra register över verksamhet
enligt samma paragraf,

8. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden föra register över utgivare,

9. enligt radio- och TV-lagen utöva tillsyn samt pröva frågor
om återkallelse och ändring av tillstånd,

10. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§
förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio-
och TV-signaler,

11. enligt förordningen (1995:1020) om digitala
ljudradiosändningar utlysa tillstånd att sända digital radio
och lämna förslag till regeringen om fördelning av
sändningstillstånden,

12. meddela verkställighetsföreskrifter enligt förordningen
(2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att
meddela vissa verkställighetsföreskrifter,

13. enligt 10 kap. 6 a och 6 b §§ radio- och TV-lagen hantera
frågor om särskild avgift, och

14. publicera statistik och annan information om ägande- och
branschstruktur, teknik samt ekonomi inom medieområdet.
Förordning (2009:752).

2 a § Radio- och TV-verket ska integrera ett jämställdhets-
och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt
utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska
mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens
verksamhet. Förordning (2009:752).

Samverkan

3 § Radio- och TV-verket ska inför beslut om tillstånd att
sända TV-program samråda med Konkurrensverket och Post- och
telestyrelsen i konkurrensfrågor. Radio- och TV-verket ska även
samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om
sändningsstandarder. Förordning (2007:1286).

3 a § Myndigheten ska samverka med Granskningsnämnden för
radio- och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens
biografbyrå och Medierådet när det gäller uppgiften att följa
utvecklingen inom medieområdet. Myndigheten ska i frågor om
ägande- och branschstruktur även samarbeta med Nordiskt
Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs universitet. Förordning (2009:752).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.