Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

SFS nr
2007:1191
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:300
Upphävd
2015-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:292

Uppgifter

1 § Presstödsnämnden har till uppgift att värna mångfalden på
dagstidningsmarknaden. Inom ramen för denna uppgift ska
myndigheten

1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen
(1990:524) och i övrigt tillämpa bestämmelserna i
förordningen,

2. följa och analysera utvecklingen inom dagspressen, och

3. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning
enligt kungörandeförordningen (1977:827).
Förordning (2009:869).

2 § Myndigheten ska särskilt i anslutning till uppgifterna
enligt 1 § 1 och 2 årligen rapportera till regeringen om den
ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper,
förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och
förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga
väsentliga förändringar inom dagspressen.
Förordning (2014:292).

2 a § Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra
svenska mediemyndigheter ska integreras i myndighetens
verksamhet. Förordning (2009:869).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. En av
ledamöterna ska vara ordförande i nämnden och två ska vara
vice ordförande. För varje ledamot ska det finnas en personlig
suppleant.

Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.
Förordning (2011:1028).

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli.

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1120).

Anställningar och uppdrag

7 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

8 § Regeringen utser vice ordförandena och suppleanter i
nämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § I frågor om anställningens upphörande gäller bestämmelserna
i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) kanslichefen.

Övergångsbestämmelser

2010:1120

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010 i
fråga om 6 § och i övrigt den 1 januari 2011.