Förordning (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

SFS nr
2007:1192
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:921

Uppgifter

1 § Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift
att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd
till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag
till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med
bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet.

2 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 § ska den

1. handlägga frågor om trossamfundens roll i
krisberedskapssamordning, och

2. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och
organisationer i frågor som rör trossamfund.

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:753).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. För varje ledamot
finns en personlig ersättare.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en
generalsekreterare.

Särskilda organ

6 § Vid nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och
trossamfunden i frågor som rör nämndens arbete. Rådet har till
uppgift att

1. nominera ledamöter och ersättare till nämnden inom ramen för
de principer som anges i 8 §,

2. behandla principiella frågor om bidrag och
tillämpningsföreskrifter för olika bidrag, och

3. behandla övriga frågor inom nämndens verksamhetsområde som
är av gemensamt intresse för de bidragsberättigade
trossamfunden.

7 § Rådet består av representanter för de trossamfund och de
samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund. Varje trossamfund har en
representant i rådet. Samverkansorganen Islamiska
samarbetsrådet och Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska
råd har vardera två representanter i rådet. För varje
representant ska det finnas en ersättare.

Ordföranden i nämnden ska vara ordförande i rådet.

Anställningar och uppdrag

8 § Ledamöter och ersättare i nämnden utses av regeringen
efter nominering av rådet bland företrädare för de
trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 §
förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av
de nio ledamöterna nomineras en efter förslag av vardera
Equmeniakyrkan, Islamiska samarbetsrådet, Judiska
Centralrådet, Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska
råd, Pingst – fria församlingar i samverkan och
Romersk-Katolska kyrkan i Sverige samt tre efter förslag av
övriga trossamfund. Förordning (2013:921).

9 § Nämnden utser bland ledamöterna en vice ordförande för en
bestämd tid.

10 § Rådets ledamöter och deras ersättare utses av de
trossamfund och de samverkansorgan som ingår i rådet för en tid
av två år.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.