Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

SFS nr
2007:1193
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:175

Uppgifter

1 § Nämnden för hemslöjdsfrågor ska ta initiativ till, planera,
samordna och göra insatser för att främja hemslöjd, i den
utsträckning sådana uppgifter inte ska fullgöras av någon annan
statlig myndighet.

2 § Myndigheten ska särskilt inom sitt verksamhetsområde, i mån
av medel, fördela statliga bidrag till hemslöjdsfrämjande
verksamhet.

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Lag (2009:754).

2 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:175).

Samverkan

2 c § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:175).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst nio personer.

Beslutförhet

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

6 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
kontakter mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst
så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli.

8 § Tillväxtverket utför administrativa uppgifter åt
myndigheten. Förordning (2009:170).

Anställningar och uppdrag

9 § Vice ordförande utses av nämnden för en bestämd tid.

Överklagande

10 § Beslut i ärenden om bidrag får inte överklagas.