Förordning (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

SFS nr
2007:1195
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:176

Uppgifter

1 § I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren
och Skoklosters slott.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.

Myndigheten har till uppgift att bevara och förmedla
kulturarvet och att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och
samtiden med anknytning till dessa museer.
Förordning (2013:816).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar
som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för
allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och
annan pedagogisk verksamhet, och

3. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:756).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:756).

2 b § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:176).

2 c § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:176).

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 § Livrustkammaren ska bevara och förmedla kulturarvet med
anknytning till sina samlingar.

Livrustkammarens samlingar omfattar föremål från den forna
arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och
hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst
personhistorisk karaktär.

5 § Skoklosters slott ska bevara och förmedla kulturarvet med
anknytning till slottsbyggnaden, dess användning och samlingar.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar
företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan
inredning samt boksamlingar.

Samverkan

5 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:176).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

10 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de
fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

11 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.