Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

SFS nr
2007:1196
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1922
Upphävd
2011-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1591

Uppgifter

1 § Statens musiksamlingar har till uppgift att dokumentera,
samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande
teaterns, dansens och musikens kulturarv och därigenom
främja intresset, vetenskapen och den långsiktiga
kunskapsuppbyggnaden när det gäller dessa konstarter.

Myndigheten ska hålla dokumentation och samlingar
tillgängliga för undervisning, forskning och annat studium,
bl.a. genom utlåning, programverksamhet, utställningar,
publikationer och fonogram.

Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och
museiverksamhet samt verksamheten som rör Svenskt visarkiv.
Förordning (2009:1591).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar och den dokumentation i övrigt
som finns hos myndigheten,

2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och
råd,

3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av
verksamheten, och

4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:757).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:757).

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

4 § Har upphävts genom förordningen (2009:1591).

5 § Har upphävts genom förordningen (2009:1591).

6 § Har upphävts genom förordningen (2009:1591).

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § Direktören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 1 § och 2 §
2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

12 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.