Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

SFS nr
2007:1197
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:177

Uppgifter

1 § Forum för levande historia har till uppgift att vara ett
nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans
och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.
Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om
Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten.
Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att
aktivt verka för alla människors lika värde.
Förordning (2008:1400).

2 § Myndigheten ska bedriva utåtriktad verksamhet med
inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten
ska bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra
kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter,
organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande
frågor.

Myndigheten ska sträva efter att verksamheten når största
möjliga geografiska spridning och förankring.

Myndigheten ska verka för ökad kunskap grundad på forskning
och samverkan med andra, exempelvis universitet och
högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2009:758).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:758).

2 b § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:177).

2 c § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av
sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:177).

3 § Myndigheten ska aktivt främja högtidlighållandet av
Förintelsens minnesdag och företräda Sverige i International
Holocaust Remembrance Alliance. Förordning (2013:862).

4 § Myndigheten ska dela ut ett pris för humanitära och
demokratifrämjande insatser enligt förordningen (2004:1024) om
pris till Per Angers minne.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § Överintendenten är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.