Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

SFS nr
2007:1198
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:178

Uppgifter

1 § Statens maritima museer ansvarar för statens museer med
maritim inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och
utveckla det maritima kulturarvet samt bygga upp kunskaperna om
det.

I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och
Vasamuseet.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för
allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och
annan pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och
lokala museer samt stödja ideellt maritimhistoriskt arbete,

4. verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt
värdefulla fartyg, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:759).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:759).

2 b § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:178).

2 c § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av
sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:178).

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Samverkan

4 § Myndigheten ska i fråga om sjöförsvaret i lämplig
omfattning samråda med Statens försvarshistoriska museer och
bistå vid tillsynen av samlingar av militär eller
kulturhistorisk art. Förordning (2013:817).

4 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:178).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

9 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2 och 3,
får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska Sjöhistoriska museet och
Marinmuseum ha fri entré till alla utställningar.

10 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.