Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

SFS nr
2007:1199
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:179

Uppgifter

1 § Konstnärsnämnden har till uppgift att främja
konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och
verka för konstnärlig utveckling genom att fördela statliga
bidrag och ersättningar samt genom andra främjande
åtgärder.

Myndigheten ska analysera och sprida kunskap om
konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt löpande
bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i
förhållande till konstnärlig verksamhet.
Förordning (2013:1006).

1 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av
sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:179).

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:760).

2 a § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 § får den
tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar,
utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2011:1563).

Samverkan

2 b § Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter,
institutioner, det civila samhällets organisationer och andra
aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för
konstnärernas villkor. Förordning (2014:179).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst tolv ledamöter.
Förordning (2013:1006).

5 § Har upphävts genom förordning (2013:1006).

Särskilda organ

6 § Inom myndigheten finns styrelsen för Sveriges
bildkonstnärsfond som har till uppgift att handlägga och avgöra
ärenden om bidrag och ersättningar till bild- och
formkonstnärer.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av högst
tretton ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är
vice ordförande.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond är beslutför när
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

7 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond får i särskilda
beslut lämna över till ordföranden eller någon annan ledamot i
styrelsen eller till någon anställd hos myndigheten att avgöra
ärenden som är av det slaget att styrelsen anser att de inte
behöver prövas vid styrelsesammanträde.

8 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond ansvarar för sina
beslut enligt 6 och 7 §§.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond ansvarar för sin
verksamhet inför myndighetens ledning.

9 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
styrelsens för Sveriges bildkonstnärsfond verksamhet bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

10 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden samt de
andra ledamöterna i Konstnärsnämndens styrelse för en bestämd
tid, dock högst tre år. Fem av ledamöterna utses efter förslag
som får lämnas av konstnärsorganisationer.

11 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden samt de
andra ledamöterna i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond
för en bestämd tid, dock högst tre år. Sju av ledamöterna utses
efter förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer.

12 § Direktören är myndighetschef. Förordning (2013:1006).

13 § Har upphävts genom förordning (2013:1006).

Avgifter

14 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som
avses i 2 a §, besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1563).