Förordning (2007:12) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet

SFS nr
2007:12
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
2007-01-25

1 § Denna förordning gäller hanteringen av skjutvapen och
ammunition som har lämnats in till en polismyndighet enligt
lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 § Polismyndigheten skall kontrollera om det finns någon känd
ägare till de skjutvapen och den ammunition som har lämnats in.
I så fall skall ägaren underrättas om inlämnandet. En
underrättelse behöver inte lämnas om det står klart att ägaren
har samtyckt till inlämnandet.

Underrättelsen skall delges ägaren. I underrättelsen skall
ägaren informeras om att egendomen tillfaller staten om han
eller hon inte skriftligen gör anspråk på den inom en månad
från det att han eller hon har fått del av underrättelsen.

Anspråk enligt 3 § andra stycket lagen (2007:11) om
ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott skall göras skriftligen hos
en polismyndighet.

3 § Den polismyndighet som har tagit hand om skjutvapen eller
ammunition skall ha hand om egendomen till dess att

1. ägaren har gjort anspråk på egendomen med stöd av 3 § andra
stycket lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott,
eller

2. egendomen har tillfallit staten enligt 3 § första stycket
samma lag.

4 § Statens kriminaltekniska laboratorium skall ha hand om den
egendom som har tillfallit staten. Om egendomen behövs för ett
musealt eller militärt ändamål, skall laboratoriet överlämna
egendomen till den myndighet eller inrättning som behöver
egendomen.

5 § Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
den kontroll som skall utföras enligt 2 § och om hanteringen i
övrigt av den egendom som avses i denna förordning.