Förordning (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS nr
2007:1202
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1243
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1242

Uppgifter

1 § Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som
rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet,
tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och
service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och
missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift
för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

Socialstyrelsen ska verka för god hälsa och social välfärd samt
omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela
befolkningen.

2 § Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till Socialstyrelsens
verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta
ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande
till övriga berörda parter.

3 § Socialstyrelsen ska särskilt

1. följa utvecklingen inom myndighetens verksamhetsområden och
regelbundet rapportera till regeringen om denna utveckling samt
om tillståndet inom verksamhetsområdena,

2. vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet
samt den enskildes rättigheter,

3. svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom
Socialstyrelsens verksamhetsområde,

4. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso-
och sjukvård när det gäller barn och ungdom,

5. följa, analysera och rapportera om hälsoutvecklingen i
landet samt belysa epidemiologiska konsekvenser av olika
åtgärder,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild
betydelse inom sitt ansvarsområde och verka för att sådant
arbete kommer till stånd,

7. svara för tillsyn i frågor som gäller hälsoskydd enligt 2,
5, 6 och 9 kap. miljöbalken samt tillhandahålla underlag för
tillämpningen av 3-4 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

8. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga
miljökvalitetsmål,

9. delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,

10. fortlöpande ta fram underlag för sin analys av tillgången
och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt när
det gäller läkare med specialistkompetens,

11. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt
arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av
utfall och effekter av socialtjänstens insatser, samt förmedla
kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,

12. efter samråd med Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor utarbeta den särskilda information som behövs
för bedömning av ett hems lämplighet att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

13. genomföra utredningar enligt lagen (2007:606) om
utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott
m.m.,

14. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat
genom rådets direktiv 2006/100/EG, och

15. efter samråd med länsstyrelserna och Statens
institutionsstyrelse upprätta och årligen revidera en
förteckning över hem för vård eller boende.

4 § Socialstyrelsen ska inför beslut eller andra åtgärder som
rör barn analysera konsekvenserna för barn och därvid ta
särskild hänsyn till barns bästa.

5 § Utöver vad som anges i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap ska Socialstyrelsen samordna
och övervaka planläggningen av den civila hälso- och
sjukvårdens, hälsoskyddets, smittskyddets och socialtjänstens
beredskap.

Socialstyrelsen ska samordna förberedelserna för försörjningen
med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap och
för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap.

Samverkan

6 § Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom
sitt verksamhetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

7 § Socialstyrelsen ska särskilt samverka med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket i
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

10 § Har upphävts genom förordning (2008:339).

Särskilda organ

Rådgivande organ

11 § Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation har till
uppgift att

– vara ett kunskapscentrum i donations- och
transplantationsfrågor,

– ha en opinionsbildande roll och svara för att allmänheten och
massmedierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,

– följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations-
och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge
anledning till,

– utforma riktlinjer för arbetet som donationsansvarig läkare
och kontaktansvarig sjuksköterska,

– medverka i kvalitetssäkring och utbildning,

– medverka i framtagandet av nyckeltal,

– ge vägledning i hithörande etiska frågor,

– svara för internationella kontakter, samt

– svara för driften av Donationsregistret och frågor som gäller
donationskort.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra
uppgifter.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

12 § Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till
uppgift att

– bistå Socialstyrelsen med att dela in och benämna de
specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt
med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om
specialistkompetens,

– bistå Socialstyrelsen med att utarbeta målbeskrivningar som
avses i 4 kap. 3 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område,

– stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i
specialiseringstjänstgöringen,

– främja utbildning av handledare inom
specialiseringstjänstgöringen,

– följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt

– utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa
att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för
att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda
läkares kompetens i förhållande till fastställda
målbeskrivningar.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.
Förordning (2008:1242).

13 § Rådet för samordning mot hiv/aids har till uppgift att

– verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids
och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar på
nationell, regional och lokal nivå,

– se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra
sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och om
omvärldsförändringar av betydelse för att kunna förebygga och
begränsa konsekvenserna av dessa sjukdomar följs upp och
analyseras,

– se till att utvecklingen av de insatser som vidtas inom
berörda samhällssektorer på lokal, regional och nationell nivå
följs upp och analyseras,

– verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka
stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras
anhöriga,

– identifiera utvecklingsbehov på lokal, regional och nationell
nivå och inom berörda samhällssektorer,

– identifiera behov av kunskapsutveckling och
kunskapsspridning,

– identifiera behov av kommunikations- och
informationsinsatser,

– verka för att stödja ideella organisationers verksamhet inom
området,

– bidra till utvecklandet av övergripande prioriteringar och
villkor för statliga bidrag inom området,

– bidra till utvecklandet av övergripande principer för
uppföljning och utvärdering av de insatser som fått statligt
bidrag, samt

– verka för att utveckla det internationella samarbetet inom
området.

Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra
uppgifter.

Rådet består av en ordförande och nio andra ledamöter.

Beslutande organ

14 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och
medicinska frågor, som har till uppgift att avgöra

– rättsmedicinska ärenden,

– ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd
till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

– ärenden om tillstånd till sterilisering,

– ärenden om tillstånd till kastrering,

– ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,

– ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande
av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

– ärenden om tillstånd till insemination,

– ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband
med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

– ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan
utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet
som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på
livstid, samt

– andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en
domstol, en åklagarmyndighet eller en polismyndighet ska avge
utlåtande om någons hälsotillstånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra
ärenden.

Ordföranden i rådet och ställföreträdare för denne ska ha
erfarenhet som lagfaren domare.

15 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Rikssjukvårdsnämnden, som har till uppgift att fatta
beslut om rikssjukvård enligt 9 a och 9 b §§ hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra
andra uppgifter.

Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra
ledamöter, varav sex ska representera landstingen, en ska
representera Statens beredning för medicinsk utvärdering och en
ska representera Vetenskapsrådet. Ordförande i nämnden och
ställföreträdare för denne är en representant från
Socialstyrelsen.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

18 § Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation utses av
regeringen för en bestämd tid.

19 § Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av
regeringen för en bestämd tid. Minst en av ledamöterna ska
utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av
Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på förslag av Svenska
Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges läkarförbund
och minst en från universitet och högskolor på förslag av
Högskoleverket.

20 § Ordföranden i Rådet för samordning mot hiv/aids utses av
regeringen.

Personalansvarsnämnd

21 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Socialstyrelsen.

Rapportering

23 § Socialstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt
3 § 8 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

Överklagande

24 § Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag
får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:339

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats
före ikraftträdandet.