Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

SFS nr
2007:1206
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:1206

Uppgifter

1 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genom sin
verksamhet medverka till en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och tandvård, en god
tillgänglighet till läkemedel i samhället och en väl
fungerande apoteksmarknad. Verksamheten ska bedrivas i
enlighet med de etiska principerna för prioriteringar i
vården. Förordning (2014:1069).

1 a § Myndigheten ansvarar för

– beslut om subventionering och prisreglering av varor som
ingår i läkemedelsförmånerna,

– frågor om öppenvårdsapotekens handelsmarginal och utbyte av
läkemedel,

– tillsyn över efterlevnaden av lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. och av föreskrifter och villkor som
har meddelats i anslutning till lagen, samt

– beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i
fråga om ersättningsberättigande åtgärder, referenspriser
samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot
höga kostnader. Förordning (2014:1069).

2 § Myndigheten ska

– följa och analysera utvecklingen på läkemedels-, apoteks-
och tandvårdsområdena,

– följa och analysera utvecklingen i andra länder och ta till
vara erfarenheter därifrån,

– jämföra prisnivån i Sverige med prisnivån i andra länder
för relevanta produkter på läkemedelsområdet,

– följa prisutvecklingen på läkemedelsområdet i ett
internationellt perspektiv,

– följa upp och utvärdera sina beslut och de föreskrifter som
myndigheten beslutar,

– informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om
subventionering och prisreglering för varor som ingår i
läkemedelsförmånerna, samt

– informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet
och om sina beslut enligt 5 a §. Förordning (2014:1069).

Samverkan

2 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras
och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen av hälso- och sjukvården är samordnad.
Förordning (2011:1146).

2 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska
planeras och utföras i samverkan med andra berörda
myndigheter så att den statliga styrningen med kunskap
avseende hälso- och sjukvård är samordnad.

Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i
förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma
författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga
1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2015:166).

2 b § Myndigheten ska samverka med Försäkringskassan och andra
berörda parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet.
Förordning (2011:1146).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter. Förordning (2014:1069).

Särskilda organ

5 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Nämnden för läkemedelsförmåner. Nämnden beslutar

– om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,

– om subventionering och prisreglering av nya
originalläkemedel, nya förbrukningsartiklar och nya
beredningsformer av redan tidigare subventionerade läkemedel,

– på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor
för att ett visst läkemedel eller en viss vara ska ingå i
läkemedelsförmånerna,

– på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss
vara inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna,

– om föreskrifter enligt bemyndigandet i 5 § förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. samt om allmänna råd om
receptfria läkemedel,

– om verkställighetsföreskrifter enligt bemyndigandet i 21 §
förordningen om läkemedelsförmåner m.m. i sådana frågor som
nämnden beslutar om,

– om allmänna råd i sådana frågor som nämnden beslutar om,
samt

– i andra frågor som myndighetschefen förelägger nämnden.

Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. För
ordföranden ska en vice ordförande utses.
Förordning (2014:1069).

5 a § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Nämnden beslutar
om

– föreskrifter enligt bemyndiganden i förordningen (2008:193)
om statligt tandvårdsstöd, och

– allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Nämnden består av en ordförande och tre ledamöter. För
ordföranden ska en vice1 ordförande utses.
Förordning (2011:1146).

5 b § Nämnden för statligt tandvårdsstöd ska utforma sina
beslut så att utgifterna för det statliga tandvårdsstödet ryms
inom ram för anvisade medel på statsbudgeten. Om utgifterna
bedöms överstiga anvisade medel ska nämnden vid behov snarast
möjligt besluta om ändringar i de föreskrifter som avses i
5 a §. Förordning (2008:843).

6 § Myndighetschefen beslutar om föreskrifter och allmänna
råd som inte enligt 5 eller 5 a § ska beslutas av något av de
särskilda beslutsorganen.

Myndighetschefen avgör dessutom övriga ärenden som inte ska
avgöras av beslutsorganen eller av personalansvarsnämnden.
Förordning (2014:1069).

Handläggningen i Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för
statligt tandvårdsstöd

7 § Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är
föredragande i Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för
statligt tandvårdsstöd. Förordning (2008:843).

8 § Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Myndighetschefen har rätt att delta i nämndernas sammanträden.
Vid behov kan nämnderna tillfälligt adjungera en eller flera
experter med särskild sakkunskap. Myndighetschefen och
adjungerade experter har rätt att yttra sig men deltar inte i
besluten. Förordning (2008:200).

9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter
som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte kan
tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant
beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Förfarandet i första stycket får även användas för att avgöra
ärenden av enkel beskaffenhet. Förordning (2014:1069).

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

11 § Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöterna och
personliga ersättare för dessa i Nämnden för
läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd
utses av regeringen för en bestämd tid.
Förordning (2010:194).

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Förordning (2008:659).