Förordning (2007:1214) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

SFS nr
2007:1214
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:267
Upphävd
2009-05-01

Uppgifter

1 § Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa
och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas
vid insatser för de grupper som är utsatta för de största
hälsoriskerna. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund.

Statens folkhälsoinstitut ska ansvara för sektorsövergripande
uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet,
vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier på
området och ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-,
narkotika- och tobaksområdena.

2 § Statens folkhälsoinstitut ska särskilt

1. analysera utvecklingen av folkhälsan med utgångspunkt i de
faktorer som påverkar denna,

2. förse regeringen med information och med underlag för
beslut,

3. beakta barns, ungas och äldres hälsa,

4. ställa samman och till kommuner, landsting och den ideella
sektorn sprida forskningsresultat om metoder och strategier
inom folkhälsoområdet,

5. svara för tillståndsgivning och tillsyn i enlighet med vad
som anges i alkohollagen (1994:1738) och lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor,

6. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av
sådana varor som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll
av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

7. svara för tillsyn i enlighet med vad som anges i tobakslagen
(1993:581),

8. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-
, narkotika- och tobaksområdena,

9. följa och aktivt medverka i det internationella
folkhälsoarbetet.

Statens folkhälsoinstitut ska ha ansvar för kontrollen av
dokument m.m. för vintransporter i enlighet med vad som anges i
förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter.

Statens folkhälsoinstitut ska vara nationell enhet för
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (ECNN).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid Statens folkhälsoinstitut ska det finnas ett insynsråd
som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Rätt att meddela föreskrifter

6 § Myndigheten får meddela föreskrifter i enlighet med vad som
anges i

1. alkohollagen (1994:1738),

2. lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

3. tobakslagen (1993:581), och

4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Rapportering

9 § Statens folkhälsoinstitut ska regelbundet inkomma till
regeringen med en folkhälsopolitisk rapport.

Statens folkhälsoinstitut ska senast den 1 oktober varje år
inkomma med en lägesrapport om livsstilsfrågor som är av stor
betydelse för folkhälsan. Lägesrapporten ska innehålla
omvärlds- och behovsanalys samt förslag till inriktning för och
prioriteringar av påföljande års arbete inom bl.a. alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Överklagande

10 § Statens folkhälsoinstituts beslut i ärenden om fördelning
av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.