Förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

SFS nr
2007:1215
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:604
Upphävd
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:639

Uppgifter

1 § Smittskyddsinstitutet har till uppgift att bevaka det
epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland
människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och
internationellt i fråga om smittsamma sjukdomar och skyddet mot
dessa,

2. lämna Socialstyrelsen och andra berörda information om det
epidemiologiska läget och föreslå åtgärder som detta kan
föranleda,

3. följa och analysera immunitetsläget i utvalda
befolkningsgrupper efter genomförda vaccinationsprogram och
föreslå vaccinationsåtgärder,

4. ta initiativ till åtgärder som medför ett gott skydd i
landet mot smittsamma sjukdomar, även i kris och krig,

5. upprätthålla kompetens att utföra diagnostiska
undersökningar av unik karaktär som ett led i landets
smittskydd,

6. upprätthålla ett för landets smittskydd relevant förråd av
bakterier, virus och andra ämnen,

7. svara för kvalitetsstöd till landets mikrobiologiska och
infektionsimmunologiska diagnostik,

8. bedriva forskning, metodutveckling och utbildning inom
smittskyddsområdet,

9. delta i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet,

10. följa och analysera utvecklingen i fråga om vårdrelaterade
sjukdomar, antibiotikaresistens och annan antimikrobiell
resistens samt lämna Socialstyrelsen och andra berörda
information om utvecklingen och föreslå åtgärder som denna kan
föranleda.

3 § Föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

4 § Myndigheten får inom sitt ansvarsområde och om verksamheten
i övrigt medger det utföra uppdrag inom eller utom landet.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tio ledamöter.

Särskilda organ

7 § Inom myndigheten finns ett samverkansorgan som benämns
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens (Strama).

8 § Strategigruppen har som syfte att verka för
sektorsövergripande samordning i frågor som rör förutsättningar
att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid
bakteriella infektioner hos människor och djur samt att ta
initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa.
Uppgifterna för strategigruppen ska vara att

– utifrån den övervakning och analys som görs nationellt och
internationellt i fråga om förekomst av antibiotikaresistens
och antibiotikaförbrukning ta initiativ till åtgärder som i
första hand rör människors hälsa,

– arbeta för att studier genomförs i frågor som rör
antibiotikaresistens där behovet av ny kunskap har
identifierats,

– sammanställa och aktivt återföra kunskap i frågor som rör
antibiotikaresistens till berörda inom hälso- och sjukvård,
kommunal vård och omsorg samt till beslutsfattare, allmänhet
och medierna,

– medverka till att kunskap i frågor som rör
antibiotikaresistens tillämpas i praktiken genom att påverka
attityder och beteenden hos förskrivare, övriga berörda
yrkesgrupper och allmänhet,

– verka för framtagandet av handlingsprogram på regional och
lokal nivå med konkreta målsättningar, åtgärder och
uppföljningsmetoder anpassade för praktisk tillämpning,

– fördela och administrera de statliga medel som ställs till
strategigruppens förfogande för insatser som behövs för att
uppfylla uppgifterna som strategigruppen har enligt denna
förordning samt följa upp de verksamheter som fått statligt
bidrag och

– delta i internationellt arbete inom
antibiotikaresistensområdet.

Strategigruppen leds av en styrgrupp som består av en
ordförande och nio andra ledamöter.

9 § Strategigruppens styrgrupp ska fastställa budget och
verksamhetsplan inom ramen för sina uppgifter enligt 8 § samt i
övrigt besluta i frågor av principiell betydelse eller av
större vikt.

Styrgruppen får överlåta åt ordföranden att besluta i övriga
frågor.

10 § Strategigruppens styrgrupp är beslutför när ordföranden
och minst fem av de andra ledamöterna är närvarande.

Rapportering

11 § Myndigheten ska i årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag redovisa strategigruppens verksamhet
särskilt.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

13 § Anställning som professor vid Karolinska institutet som är
förenad med anställning vid myndigheten beslutas på det sätt
som gäller för professuren. Innan tjänsteförslagsnämnden hos
Karolinska institutet ger förslag ska nämnden samråda med
myndigheten.

14 § Vid anställning av laborator ska yttrande från sakkunniga
inhämtas.

15 § Minst en av ledamöterna i strategigruppens styrgrupp
utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av
Smittskyddsinstitutet, minst en på förslag av
Läkemedelsverket, minst en på förslag av Statens
veterinärmedicinska anstalt samt minst en på förslag av
Sveriges Kommuner och Landsting. Ordföranden i
strategigruppens styrgrupp utses av regeringen och övriga
ledamöter utses av Smittskyddsinstitutet för bestämd tid.
Förordning (2009:639).

Personalansvarsnämnd

16 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på myndigheten.

Avgifter

18 § Myndighetens uppgifter enligt 4 § ska finansieras genom
avgifter.

Myndigheten bestämmer i det enskilda fallet avgiftens storlek.