Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

SFS nr
2007:1217
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:300

Uppgifter

1 § Exportkreditnämnden ansvarar för att, i enlighet med de
närmare föreskrifter som regeringen meddelar, utfärda
statliga exportkredit- och investeringsförsäkringar (s.k.
statsgarantier) enligt

1. förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti,

2. förordningen (2005:746) om investeringsgaranti, och

3. förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån
och garantier för utvecklingssamarbete.

Myndigheten får lämna garanti för sådana refinansieringslån
som ges för reglering av förfallande fordringar som har
garanterats inom ramen för den statliga
exportkreditgarantigivningen.

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig
med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Om ett ärende som avses i första stycket är av större vikt
eller väsentlig betydelse, får myndigheten med eget yttrande
hänskjuta ärendet till regeringens prövning.
Förordning (2009:896).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,

2. verka för att garantierna utformas med beaktande av de
villkor som erbjuds i exportföretagens viktigare
konkurrensländer och verka för konkurrensneutralitet mellan
garantiinstituten,

3. vid beviljande av garanti iaktta målet att
garantiverksamheten totalt sett ska vara självbärande över
tiden,

4. sprida riskerna i engagemanget, eftersträva riskdelning och
vidta åtgärder för att minska riskkoncentrationen,

5. bedriva en effektiv skadeförebyggande och skadereglerande
verksamhet med syfte att begränsa förlusterna,

6. vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av
statens rätt med undantag av förhandlingar inom ramen för den
s.k. Parisklubben,

7. informera om de garantiformer myndigheten erbjuder och om de
allmänna förutsättningar och villkor som gäller för att få
garanti,

8. följa den internationella utvecklingen inom myndighetens
ansvarsområde,

9. se till att villkoren för garantierna står i
överensstämmelse med de internationella överenskommelser som
Sverige har ingått om statsstödda exportkrediter och förmedla
den information som behövs för tillämpningen av dessa
överenskommelser, och

10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
Förordning (2011:86).

3 § Myndigheten ska varje år före den 1 mars och i övrigt vid
behov lämna regeringen det underlag som behövs för att
regeringen ska kunna ta ställning till omfattningen och
inriktningen av myndighetens verksamhet.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Aktiebolaget Svensk
Exportkredit i frågor som rör exportkrediter enligt
förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statlig
stöd.

4 a § Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera
till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2011:86).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse.

6 § Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras av
ordföranden samt minst tre övriga ledamöter, bland dem
generaldirektören. Om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan
väsentlig olägenhet för myndighetens verksamhet får
generaldirektören ensam avgöra ärendet. Sådana beslut ska
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

10 § I samband med förhandlingar med gäldenärer och
gäldenärsländer om betalning av garanterade fordringar får
myndigheten efter överenskommelse med ägaren till en
ogaranterad fordran, om det finns särskilda skäl, även
inkludera sådan fordran i myndighetens
förhandlingsansträngningar. Myndigheten får ta ut och disponera
avgifter för sådan medverkan. Avgifterna ska lägst täcka
kostnaderna för denna medverkan. Avgifterna beslutas i varje
särskilt fall av myndigheten.

Senast den 28 februari året efter budgetåret ska myndigheten
redovisa den del av garantiavgiften som överstiger kostnaden
för den förväntade förlusten mot en inkomsttitel på statens
budget. Överskottet beräknas genom att inbetalda
garantiavgifter som överstiger förväntad förlust minskas med de
kostnader som myndigheten har haft för premiematchning.
Garantier som kan förtidsinlösas och som löper med högre premie
än förväntad förlust, redovisas årligen mot en inkomsttitel.

Myndigheten får göra undantag för regressrätten enligt 10 §
förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om det
förbättrar statens möjligheter att återvinna skadebeloppet.
Förordning (2011:300).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

12 § om styrelsens beslutförhet,

29 § om ärendeförteckning, och

30 § om överklagande av beslut i ärenden om föreskrifter.