Förordning (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

SFS nr
2007:1218
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:727
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:433

Uppgifter

1 § Folke Bernadotteakademin har till uppgift att bidra till ett
samordnat och effektivt genomförande av freds-,
säkerhetsfrämjande-, konfliktförebyggande- och
krishanteringsinsatser eller liknande uppdrag (internationella
insatser). Detta ska ske genom nationell och internationell
samverkan och samordning; utbildning, samträning och övning;
forskning, utveckling och erfarenhetshantering;
personalförsörjning och bidrag till internationella insatser
samt genom förvaltning av anslagsposten statligt stöd för
information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande
utveckling.

Akademin ska, i samverkan med berörda myndigheter och andra
organisationer, utveckla arbetssätt och metoder för samordnade
och effektiva internationella insatser inklusive former för
multifunktionell och civil-militär samverkan.

Akademin ska vara nationell kontaktpunkt för det
internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och
samverka med institutioner med liknande verksamhet i andra
länder samt FN, EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa, Europarådet, Nato, Afrikanska unionen samt andra
internationella och regionala organisationer.

Akademin ska verka för att riksdagens och regeringens mål för
det internationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet
i Östeuropa uppnås. Förordning (2009:25).

2 § Folke Bernadotteakademin ska

1. bidra till nationell och internationell samverkan för
samordnat och effektivt genomförande av internationella
insatser samt upprätthålla och utveckla en effekthöjande
nationell samverkansprocess,

2. samordna stödet till utvecklingen av EU:s
krishanteringsförmåga och vara kontaktpunkt för samarbetet för
civil och multifunktionell utbildningsverksamhet,

3. vara samordnare av det internationella samarbetet inom
International Forum for the Challenges of Peace Operations,

4. vara sammanhållande för det svenska bidraget till insatser
inom området säkerhetssektorreform (SSR),

5. genomföra sådan utbildning, samträning och övning som
tillsammans med andra myndigheters insatser krävs för att
förbereda svensk och utländsk personal för deltagande i
internationella insatser,

6. bidra till en effektiv samordning av och samstämmighet
mellan svenska utbildnings-, samtränings- och övningsinsatser
inom verksamhetsområdet, inklusive insatsförberedande
utbildning för civil personal,

7. bidra till kunskapsuppbyggnad och kunskapstillämpning genom
att främja och bedriva forskning och studier samt förmedla
forskningsresultat i samverkan med berörda svenska och
utländska forskningsaktörer,

8. hantera erfarenheter från internationella insatser och vara
sammanhållande för erfarenhetshanteringen som rör det svenska
civila bidraget till internationella insatser,

9. bidra till utvecklingen av arbetssätt, metoder och
styrdokument för genomförandet av internationella insatser samt
bidra till doktrinutvecklingen inom FN, EU och andra relevanta
organisationer,

10. utveckla och förbättra formerna för bidrag med personal,
policyer, kompetens, utbildning, övning, forskning och
erfarenheter till internationella insatser,

11. rekrytera, utbilda och utrusta den civila personal som
regeringen beslutar att ställa till förfogande för
internationella insatser samt genomföra sådana insatser och
administrera sådant svenskt deltagande i aktuella insatser,
sekretariat och institutioner innefattande ett nationellt
samordningsansvar för personalförsörjning av civil personal
till internationella insatser som omfattar personal från fler
än en myndighet,

12. på basis av information från berörda myndigheter
upprätthålla en sammanhållen överblick över de nationella
civila kompetenser och personalkategorier som respektive
myndighet kan bidra med eller bidrar med till internationella
insatser,

13. ansvara för en nationell resurspool för rekrytering av
personal till internationella insatser bestående av
personalkategorier, för vilka det inte finns någon naturlig
eller definierad huvudman bland svenska utsändande myndigheter
eller som inte faller inom utsändande myndigheters ordinarie
arbetsgivaransvar,

14. bidra till att öka och fördjupa kunskapen om
säkerhetspolitik, inklusive fredsfrämjande, nedrustning och
icke-spridning, inom det civila samhället,

15. efter särskilt beslut av regeringen kunna erbjuda en plats
för och stödja exempelvis samtal mellan parter i konflikter och
dialogprocesser (good offices-verksamhet).
Förordning (2009:25).

2 a § Inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete samt
reformsamarbete i Östeuropa får stöd endast lämnas till
insatser som i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s
riktlinjer klassificeras som utvecklingssamarbete samt endast
till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.
Förordning (2009:25).

Ledning

3 § Folke Bernadotteakademin leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 § Inom myndigheten finns ett program- och verksamhetsråd med
högst 14 ledamöter. Generaldirektören ska vara ordförande i
rådet.

5 § Program- och verksamhetsrådet ska verka som insynsråd
enligt 9 § myndighetsförordningen (2007:515) och som rådgivande
organ för myndighetens verksamhet.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter och bidrag

9 § Folke Bernadotteakademin får ta ut avgifter för
utbildningsverksamheten, konferenser och seminarier.
Myndigheten bestämmer avgifternas storlek och disponerar
inkomsterna.

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som
icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna
disponeras av akademin. Förordning (2009:25).

Tjänsteexport och uppdragsutbildning

9 a § Folke Bernadotteakademin får ta tillvara möjligheten att
bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens
verksamhetsområde och som ligger inom ramen för de uppdrag som
anges i denna instruktion eller i annan förordning.

Akademin får utföra utbildningsverksamhet på uppdrag med full
kostnadstäckning. Inkomsterna disponeras av akademin.
Förordning (2010:433).

Undantag från personuppgiftslagen

10 § Folke Bernadotteakademin får behandla sådana känsliga
personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i
den mån det fordras för att kunna etablera och föra ett
digitalt forskningsarkiv över svenskt deltagande i
fredsinsatser.

Överklagande

11 § Folke Bernadotteakademins beslut i ärenden om fördelning
av bidrag får inte överklagas.