Förordning (2007:1219) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

SFS nr
2007:1219
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1101
Upphävd
2010-10-01

Uppgifter

1 § Inspektionen för strategiska produkter är
förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen
(1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

2 § Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som
följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och
förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

3 § Inspektionen ska fullgöra de uppgifter som myndigheten
tilldelas enligt sådana förordningar om ekonomiska sanktioner
som beslutas av Europeiska gemenskapen, enligt beslut som
regeringen meddelar med anledning av sådana förordningar eller
enligt föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner.

4 § Utöver vad som följer av 1-3 §§ ska inspektionen

1. förmedla sådan information om exportkontroll av
krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden som
Sverige har åtagit sig att tillhandahålla som medlem i

a) Europeiska unionen,

samt de multilaterala exportkontrollregimerna,

b) Australia Group (den informella gruppen av länder som verkar
för att stödja länder att minska risken för spridning av
biologiska och kemiska vapen),

c) Missile Technology Control Regime (den informella gruppen av
länder för att samordna exportkontroll av missiler och
missilteknologi),

d) Nuclear Suppliers Group (gruppen av länder som bidrar till
icke-spridning av kärnvapen genom att tillämpa gemensamma
riktlinjer för export av kärnämnen och material samt
kärnteknisk verksamhet), och

e) Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional
Arms and Dual-Use Goods and Technologies (gruppen av länder för
exportkontroll av konventionella vapen samt produkter och
teknologier med dubbla användningsområden),

2. medverka i arbetet på området för kontroll av krigsmateriel
och produkter med dubbla användningsområden, särskilt inom de
internationella organ som anges i 1 a-e,

3. i egenskap av kontaktmyndighet samordna Sveriges praktiska
kontrollarbete inom ramen för det europeiska samarbetet med
försvarsmateriel,

4. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande
organ i andra länder, bevaka andra länders avslag på
licensansökningar, informera Europeiska gemenskapernas
kommission, Europeiska unionens råd och övriga medlemsstater
och de internationella organ som anges i 1 b-e om avslag på
svenska ansökningar om tillstånd, samt genomföra bilaterala
konsultationer enligt Europeiska unionens uppförandekod för
vapenexport,

5. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i
övrigt följer av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och
följa de tillämpningsbestämmelser som överenskommits mellan
Europeiska unionens medlemsstater,

6. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på
området för exportkontroll av krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden som regeringen bedriver,

7. informera allmänheten om sin verksamhet, exportkontroll av
krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden,
ekonomiska sanktioner, konventionen om förbud mot utveckling,
produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om
deras förstöring, samt gällande regelverk,

8. upprätthålla en databas med information om exportkontroll
särskilt i de internationella organ som anges i 1 a-e, och

9. främja samarbete och informationsutbyte mellan berörda
myndigheter i Sverige.

5 § Inspektionen ska varje år före den 15 februari lämna
regeringen dels en redogörelse för den svenska exporten av
krigsmateriel och andra strategiska produkter under det
föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga
tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till
Regeringskansliet för rapportering till Förenta nationerna och
till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om små
och lätta vapen.

Inspektionens ledning

6 § Inspektionen leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Exportkontrollrådet

7 § Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor
(Exportkontrollrådet) är knutet till inspektionen.

Det består av generaldirektören och de andra ledamöter som
regeringen utser för en bestämd tid.

Generaldirektören är rådets ordförande.

8 § Generaldirektören ska hålla rådet informerat om
inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet.

9 § Generaldirektören ska samråda med rådet innan inspektionen
lämnar över ett ärende till regeringen för prövning enligt 1 a
§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4 § lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd eller enligt de föreskrifter som har meddelats
med stöd av dessa paragrafer.

Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före
avgörandet ska läggas fram för rådet för samråd.

10 § Inspektionen ska inför varje sammanträde i god tid till
rådet lämna det skriftliga underlag som rådets ledamöter
behöver för att ta ställning till de frågor som behandlas.

11 § Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för
exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som
Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i
Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt
ställe. Generaldirektören får kalla även andra sakkunniga och
experter till sammanträden för att lämna den information som
behövs.

12 § Inspektionen ska tillsammans med rådets ledamöter verka
för att upprätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på
området för kontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

13 § Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga
rådet) är knutet till inspektionen för att lämna råd till
inspektionen i frågor om klassificeringen av produkter och i
andra väsentliga teknisk-vetenskapliga ämnen. Rådet består av
generaldirektören och de andra ledamöter som inspektionen
utser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Anställningar och uppdrag

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

15 § I fråga om anställning vid inspektionen av en militär
tjänsteman i Försvarsmakten, tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).