Förordning (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

SFS nr
2007:1220
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:750
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:897

Uppgifter

1 § Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges
(Invest in Sweden Agency, ISA) verksamhet ska bidra till
konkurrenskraft och tillväxt genom att medverka till att
utländska företag investerar i Sverige eller samarbetar med
svenska företag i syfte att tillföra kapital, kompetens och
marknader till det svenska näringslivet.

Investeringar får avse nyetableringar,
expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och
fusioner.

Investeringsfrämjandet ska bedrivas såväl i Sverige som
utomlands genom egen representation på de viktigaste
marknaderna eller på annat sätt. Arbetet ska ske i nära
samverkan med de myndigheter och andra aktörer som har till
uppgift att främja det svenska näringslivet samt i övrigt
verka för en attraktiv bild av Sverige.

Myndigheten ska, i nära samverkan med utrikesförvaltningen,
löpande utveckla och uppdatera strategier och metoder för de
olika delarna av verksamheten. Förordning (2009:897).

2 § Myndigheten ska

1. bidra till ökad kunskap om och intresse för Sverige som
investeringsland genom att bedriva en aktiv
informationsverksamhet som ger en övergripande bild av
Sverige som investeringsland inklusive relevanta ekonomiska
och etableringsmässiga förhållanden samt beskriva branscher,
besvara förfrågningar och stödja utländska investerare i
etableringsprocessen i samarbete med regioner och andra
berörda instanser och initiera, driva och följa upp projekt
som tagits fram inom ramen för myndighetens verksamhet och
genom samarbete och kontakter med regionala aktörer och andra
samarbetspartner,

2. samarbeta med regionala och andra aktörer inom
investeringsfrämjandet genom att stödja myndigheter,
regionala och lokala organ och företag i frågor som rör
myndighetens verksamhetsområde, verka för att stärka
kompetensen hos personal som arbetar med
investeringsfrämjande åtgärder i hela landet och inom
utrikesförvaltningen, bistå andra myndigheter inom ramen för
strukturfondsprogrammen med expertkompetens inom myndighetens
ansvarsområde vid handläggningen av projektansökningar om
strukturfondsmedel och medverka till genomförandet av den
nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, och

3. följa och rapportera utvecklingen av utländska
investeringar globalt och till Sverige inklusive förekomsten
av investeringshinder samt genomföra analyser av utvecklingen
av svensk och internationell ekonomi ur ett
investeringsperspektiv. Förordning (2009:897).

Myndighetens ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynråd som består av
högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515).

Avgifter

8 a § Myndigheten får ta ut avgifter för

1. uppdrag som utförs åt andra än regeringen, och

2. sådana varor och tjänster som anges i 4 § första stycket
avgiftsförordningen (1992:191) även om verksamheten inte är
av tillfällig natur eller av mindre omfattning.
Förordning (2009:897).

Överklagande

9 § Myndighetens beslut i ärenden som rör bidrag och andra
finansiella insatser vid investeringsfrämjande aktiviteter får
inte överklagas.