Förordning (2007:1221) med instruktion för Kommerskollegium

SFS nr
2007:1221
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:894
Upphävd
2009-08-15

Uppgifter

1 § Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel
och handelspolitik. Verksamheten bedrivs inom ramen för
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU), särskilt
deltagandet i den inre marknaden, tullunionen och den
gemensamma handelspolitiken. Utgångspunkten är Sveriges
intresse av en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt
multilateralt handelssystem och av fortsatta handelspolitiska
liberaliseringar.

2 § Kollegiet får bedriva tjänsteexport inom ramen för de
uppgifter som anges i denna instruktion.

Utredningsverksamhet

3 § Kollegiet ska

1. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i
frågor som rör

– EU, särskilt den inre marknaden, tullunionen och den
gemensamma handelspolitiken,

– Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

– Världshandelsorganisationen (WTO),

– Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD),

– FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE),

– FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD),

– andra internationella organisationer inom kollegiets
verksamhetsområde,

– handel och hållbar utveckling, inklusive frågor som rör
utvecklingsländer, miljö och klimat, mänskliga rättigheter och
grundläggande arbetsvillkor,

– handelsförbindelser och ekonomiskt samarbete med andra
länder, samt

2. följa och analysera Sveriges utrikeshandel med varor och
tjänster.

Kontakt- och informationspunkt m.m.

4 § Kollegiet ska

1. vara samordningscentral för behandling av sådana frågor som
uppstår i samband med genomförandet av den inre marknaden och
som har kommit in från andra medlemsstater i EU eller från
Europeiska gemenskapernas kommission,

2. vara kontakt- och informationspunkt dit företag och enskilda
kan vända sig med problem på den inre marknaden,

3. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med
myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas
kommission i frågor utanför konsumentförhållanden som rör
informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

4. i enlighet med WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT)
och avtal om sanitära och fytosanitära frågor (SPS) samt
Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG, anmäla sådana
regler som avses i förordningen (1994:2029) om tekniska regler
samt ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden
enligt nämnda avtal och direktiv,

5. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen
(1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker
från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska
gemenskapen, och

6. vara kontaktpunkt för det administrativa samarbetet på inre
marknadsområdet.

Kollegiet ska samråda med Regeringskansliet vid behandlingen av
sådana ärenden som avses i 1 som har kommit in från Europeiska
gemenskapernas kommission.

5 § Kollegiet ska

1. vara kontaktpunkt dit företag och enskilda kan anmäla även
andra handelshinder än handelshinder på den inre marknaden,

2. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s
tjänstehandelsavtal (GATS),

3. vara kontaktpunkt för handelsrelaterade
immaterialrättsfrågor enligt WTO:s immaterialrättsavtal
(TRIPS),

4. vara kontaktpunkt för WTO:s avtal om kontroll före skeppning
(PSI),

5. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om
tekniska handelshinder (TBT),

6. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om
sanitära och fytosanitära frågor (SPS),

7. vara sådan behörig myndighet som avses i förordningen
(1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell
lagstiftning som antas av tredje land, och

8. vara kontaktpunkt för exportörer i utvecklingsländer, främst
i de fattigare utvecklingsländerna, avseende handelsregler och
deras tillämpning (Open Trade Gate Sweden).

Övriga frågor

6 § Kollegiet ska

1. i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission handlägga
frågor om import- och exportlicenser och reglering av
utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i
tullunionen, om inte andra myndigheter har den uppgiften,

2. inom sitt verksamhetsområde informera främst myndigheter och
näringsliv om EG:s och WTO:s regelverk samt om andra relevanta
regelverk,

3. handlägga frågor om förenkling av handelsprocedurer och
följa arbetet på handelsprocedurområdet,

4. handlägga frågor om handelskamrar,

5. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till
internationella organisationer på det ekonomiska området, om
inte andra myndigheter har den uppgiften,

6. bevaka att det internationella handelspolitiska regelverket
efterlevs i Sverige,

7. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen
(1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria
rörligheten för varor, och

8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som
ankommer på en sådan enligt Rådets förordning (EG) nr 1236/2005
av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas
till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.

Vid Kommerskollegium ska finnas ett forum, benämnt SWEPRO, som
har till uppgift att sammanföra relevanta representanter för
offentlig och privat sektor för diskussioner och
informationsutbyte om arbetet på handelsprocedurområdet.

Ledning

7 § Kollegiet leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid kollegiet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Kollegiet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

11 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om

– handelskammarförordningen (1990:733),

– förordningen (1994:2029) om tekniska regler, och

– förordningen (1997:969) om import- och exportreglering.