Förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

SFS nr
2007:1222
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1443

Uppgifter

1 § Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ansvarar för följande
områden inom Norden.

1. Att främja forskning om den sociala, politiska och
ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att bedriva egen
högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator
för den nordiska Afrikaforskningen, stimulera till forskning om
Afrika i Norden samt främja samarbete och kontakter mellan
nordiska och afrikanska forskare.

2. Att sprida kvalificerad och relevant information baserad på
forskning om det moderna Afrika och afrikanska förhållanden.
Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska
göras tillgänglig för beslutsfattare i Norden.

3. Att bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra
elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för
forskning, studier och information om det moderna Afrika.
Nordiska Afrikainstitutet ska tillhandahålla ett bibliotek med
låne-, referens-, och informationsservice.
Förordning (2008:1443).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid institutet finns ett program- och forskningsråd med två
ledamöter och en suppleant från vardera av de fem nordiska
länderna. Ytterligare en ledamot ska representera Uppsala
Universitetsbibliotek.

4 § Program- och forskningsrådet ska

1. verka som insynsråd enligt 9 § myndighetsförordningen
(2007:515) och utöva insyn i och fungera som rådgivande organ
för institutets verksamhet,

2. ange inriktningen av institutets forskning, särskilt
forskningsprogrammen,

3. lämna förord vid anställning av forskare och
forskningsledare vid institutet, och

4. bereda andra viktiga frågor som hänskjuts till rådet av
direktören. Förordning (2008:1443).

Anställningar och uppdrag

5 § Institutets direktör är myndighetschef.

6 § Ledamöterna och suppleanterna i program- och
forskningsrådet utses av regeringen för en bestämd tid efter
anmälan från respektive nordiskt land. Minst en av ledamöterna
ska representera sitt lands forskningsmiljö. Program- och
forskningsrådet utser ordförande inom sig.

7 § När institutet informerar om lediga anställningar ska
institutet göra detta även i Danmark, Finland, Island och
Norge.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Överklagande

10 § Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller
annat ekonomsikt stöd får inte överklagas.