Förordning (2007:1223) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SFS nr
2007:1223
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:895
Upphävd
2009-08-15

Uppgifter

1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar
för teknisk kontroll, samordning av marknadskontroll och frågor
i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för reglerad
mätteknik och ädelmetallkontroll.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för att

1. främja och utveckla öppna, kostnadseffektiva och
behovsanpassade ordningar för teknisk kontroll och bedömning av
överensstämmelse i övrigt,

2. främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering
som möter nationell och internationell acceptans,

3. anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll ska anmälas för uppgifter i
samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser
som gäller inom Europeiska unionen,

4. upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad
mätteknik,

5. utöva tillsyn över riksmätplatserna,

6. utöva en effektiv tillsyn och marknadskontroll inom det egna
ansvarsområdet,

7. tillsammans med andra myndigheter bidra till en effektiv och
behovsanpassad marknadskontroll nationellt och inom den
Europeiska unionen,

8. vara GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) inom området
kemiska produkter enligt förordningen (1991:93) om införande av
OECD:s principer om god laboratoriesed, och

9. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete inom
sina ansvarsområden.

3 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport inom ramen för de
uppgifter som anges i denna instruktion.

Samverkan

4 § Myndigheten ska vid fullgörandet av sina uppgifter ha ett
nära samarbete med berörda myndigheter och organ samt informera
och lämna råd i frågor inom sina ansvarsområden.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Särskilda organ

8 § Vid myndigheten finns ett marknadskontrollråd. Närmare
bestämmelser om rådet finns i förordningen (2005:893) om
marknadskontroll av varor.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § Myndigheten får ta ut avgifter enligt lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll, förordningen (1993:1066) om måttenheter,
mätningar och mätdon och förordningen (1999:780) om handel med
ädelmetallarbeten.

Rätt att meddela föreskrifter

12 § Myndigheten ska utöva tillsyn och får meddela föreskrifter
enligt

– lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,

– förordningen (2005:894) om teknisk kontroll,

– lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,

– förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och
mätdon,

– förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och
miljörevision,

– yrkestrafikförordningen (1998:779),

– naturgasförordningen (2006:1043),

– förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och
rapportering av överförd el,

– förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening,

– förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.