Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

SFS nr
2007:1224
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:152
Upphävd
2015-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1498

Uppgifter

1 § Svenska institutet har till uppgift att sprida
information och kunskap om Sverige i utlandet och främja
samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom
områdena kultur, utbildning och forskning och demokrati samt
samhällsliv i övrigt. Förordning (2009:898).

2 § Svenska institutet ska särskilt

1. inom ramen för offentlig diplomati skapa intresse och
förtroende för Sverige samt löpande följa och utvärdera
Sverigebilden utomlands,

2. inom sitt ansvarsområde hantera statliga stipendier och
bidrag för att främja internationellt utbyte inom områdena
kultur, utbildning och forskning, samhälle i övrigt samt
internationellt erfarenhets- och medieutbyte,

3. öka kunskaperna om och intresset för Sverige och det
svenska språket genom stöd för undervisning i svenska på
högskolenivå i andra länder och ansvara för den övergripande
samordningen av det statliga stödet för svenskundervisning
utomlands för icke-svenska medborgare,

4. informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i
andra länder med syfte att öka kunskaperna om och intresset
för utbildning och forskning i Sverige hos studenter och
forskare i utlandet,

5. främja intresset för Sverige hos arbetssökande utländska
medborgare och vara samordnande myndighet för internationella
informationsinsatser inom området,

6. inom ramen för Östersjösamarbetet utveckla Sveriges
relationer med Östersjöregionen,

7. inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och
reformsamarbete i Östeuropa främja öppenhet och en
demokratisk, ekonomisk och social utveckling i
samarbetsländerna genom att stödja erfarenhets- och
kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre
nivåer och till högre befattningshavare och experter inom
områden där Sverige har ett särskilt kunnande, och

8. inom ramen för reformsamarbete i Östeuropa även bidra till
att stärka öppenhet och demokratiska strukturer samt främja en
demokratisk kultur i samarbetsländerna genom utbyte och
samarbete inom kulturområdet och samhällsområdet i övrigt.
Förordning (2011:1498).

2 a § Svenska institutet ska

1. bedriva sin verksamhet i nära samarbete med de svenska
utlandsmyndigheterna samt främja samarbete med och medverkan
av personer, myndigheter, företag och andra organisationer
såväl på lokal och regional nivå som på nationell nivå i
Sverige och utomlands,

2. i nära samarbete med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) löpande utveckla samarbetet med de
svenska utlandsmyndigheterna samt genomföra och finansiera
utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för utsänd
och lokalanställd personal med Sverigefrämjande
arbetsuppgifter vid utlandsmyndigheterna.
Förordning (2009:898).

3 § Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på
medel, lämnas till enskilda och samarbetsparter inom Svenska
institutets verksamhetsområden.

3 a § Inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och
reformsamarbete i Östeuropa får stöd endast lämnas till
insatser som i enlighet med Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utvecklings (OECD) biståndskommitté DAC:s
riktlinjer klassificeras som utvecklingssamarbete och till
länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.
Förordning (2009:898).

Ledning

4 § Svenska institutet leds av en myndighetschef.

5 § Vid Svenska institutet ska det finnas ett insynsråd som
består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Organisation

7 § Till Svenska institutet hör det svenska kulturhuset i
Paris. Genom detta ska institutet öka intresset och
förtroendet för Sverige och svensk kultur och främja utbyte
mellan Sverige och Frankrike inom institutets
verksamhetsområden. I kulturhuset inryms Tessinsamlingarna,
som förvaltas av Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde. Denna myndighet och Svenska institutet i Paris
samråder om visning av samlingarna. Förordning (2009:898).

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Svenska institutet ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Svenska institutet ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

10 § Svenska institutet undantas från kravet enligt 9 §
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att
till Regeringskansliet, med kopia till
Krisberedskapmyndigheten, redovisa en värdering och analys
baserad på resultatet av arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.

Avgifter

11 § Svenska institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra
uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster. Institutet får
ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra
än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Överklagande

12 § Svenska institutets beslut i ärenden om fördelning av
bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.