Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

SFS nr
2007:1227
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1090

Uppgifter

1 § Harpsundsnämnden har till uppgift att driva jordbruk och
skogsbruk vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock
inte för förvaltning av huvudbyggnaden med tillhörande
flygelbyggnader och inte heller för förvaltning av trädgård
och park vid huvudbyggnaden.

Harpsundsnämnden ska också vårda och förvalta statens egendom
Yxtaholm. Förordning (2010:597).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd. Denna ska bestå av lägst tre
och högst fem ledamöter.

Vice ordförande utses av regeringen.

Finansiering och ekonomiskt resultat

3 § Kostnaderna i verksamheten ska täckas med verksamhetens
intäkter. Avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på
Harpsundsnämnden.

Om verksamheten vid Harpsund resulterat i ett överskott får
nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande
tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet
balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del
av överskottet som inte balanseras ska betalas in till Statens
fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets
utgång.

Om verksamheten vid Yxtaholm resulterat i ett överskott får
nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande
tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet
balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del
av överskottet som inte balanseras ska betalas in till
Länsstyrelsen i Södermanlands län senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång. Förordning (2011:1090).

Undantag från andra bestämmelser

4 § Nämnden ska inte lämna resultatredovisning, delårsrapport
eller budgetunderlag och inte heller upprätta
finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska
nämnden lämna en redogörelse om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

5 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och
förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning ska inte tillämpas på nämnden.
Förordning (2011:1090).