Förordning (2007:1228) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

SFS nr
2007:1228
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:748
Upphävd
2008-10-01

Uppgifter

1 § Svenska institutet för europapolitiska studier ska bedriva
och främja forskning, utvärdering, analys och studier i
europapolitiska frågor. Verksamheten ska inriktas på att
självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för
sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av
Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst
inom områdena handel, statsvetenskap och juridik.

2 § Institutet ska särskilt

1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och
forskningsprojekt,

2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och
utom landet, och

4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Ledning

3 § Institutet leds av en nämnd. Denna ska bestå av högst 14
ledamöter.

Organisation

4 § Institutet ska ha ett kansli.

5 § Institutet får inrätta beredande och rådgivande organ.

Överklagande

6 § Institutets beslut får överklagas bara när det är särskilt
föreskrivet.