/Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SFS nr
2007:1233
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:285

Uppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Statens beredning för medicinsk utvärdering har till
uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya
medicinska metoder i hälso- och sjukvården ur medicinskt,
ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt
och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och
andra berörda kan tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska
kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida
utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken och leder
till önskade förändringar inom hälso- och sjukvården.

Myndigheten ska systematiskt identifiera, aktivt föra ut
kunskap om samt utvärdera behandlingsmetoder i vården, vars
effekter det saknas tillräcklig kunskap om.
Förordning (2009:1139).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och
nya metoder i hälso- och sjukvården och i den verksamhet som
bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
ur medicinskt perspektiv där så är tillämpligt, samt ur
ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt
och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och
andra berörda kan tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska
kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida
utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken och leder
till önskade förändringar inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.

Myndigheten ska systematiskt identifiera, aktivt föra ut
kunskap om samt utvärdera behandlingsmetoder i hälso- och
sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om. Förordning (2015:167).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-02/
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
har till uppgift att utvärdera det vetenskapliga stödet för
tillämpade och nya metoder i hälso- och sjukvården och i den
verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där så
är tillämpligt, samt ur ett ekonomiskt, samhälleligt och
etiskt perspektiv. Förordning (2015:285).

1 a § /Träder i kraft I:2015-07-02/
Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett
enkelt och lättfattligt sätt och sprida dem så att huvudmän
(landsting och kommuner), vårdgivare och andra berörda kan
tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska kontinuerligt
utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att
dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade
förändringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Myndigheten ska systematiskt identifiera och aktivt
informera om sådana metoder i hälso- och sjukvården och
socialtjänsten vars effekter det saknas tillräcklig kunskap
om. Förordning (2015:285).

2 § Myndigheten ska vara kontaktmyndighet i internationella
frågor som rör utvärdering av medicinska metoder och stödja
såväl det europeiska samarbetet som övrigt internationellt
samarbete.

Samverkan

2 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras
och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen av hälso- och sjukvården är
samordnad. Förordning (2009:1139).

2 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska
planeras och utföras i samverkan med andra berörda
myndigheter så att den statliga styrningen med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad.

Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i
förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Förordning (2015:167).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Nämnden för medicinsk utvärdering.

Nämnden har till uppgift att fatta beslut om projekt, samt att
fastställa sammanfattningar och slutsatser i de utvärderingar
som myndigheten genomför enligt 1 §.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 11 ledamöter.

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Nämnden för medicinsk och social utvärdering.

Nämnden har till uppgift att fatta beslut om projekt, samt
att fastställa sammanfattningar och slutsatser i de
utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 §.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 11 ledamöter.
Förordning (2015:167).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-02/
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Nämnden för medicinsk och social utvärdering.

Nämnden har till uppgift att fastställa slutsatser i de
utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 §. Nämnden
ska bidra till utvärderingarnas tillämpbarhet för huvudmän
(landsting och kommuner), vårdgivare och andra berörda.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 15 andra
ledamöter. Förordning (2015:285).

4 a § /Träder i kraft I:2015-07-02/
Nämnden för medicinsk och social utvärdering ansvarar
för sina beslut.

Nämnden för medicinsk och social utvärdering ansvarar för sin
verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2015:285).

4 b § /Träder i kraft I:2015-07-02/
Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
Nämnden för medicinsk och social utvärdering tilldelas
resurser för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt. Förordning (2015:285).

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2014:150).

6 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för medicinsk
utvärdering utses av regeringen.

6 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för medicinsk
och social utvärdering utses av regeringen.
Förordning (2015:167).

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).