Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

SFS nr
2007:1235
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1174
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:603

Uppgifter

1 § Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för
socialförsäkringen samt för andra förmåner och ersättningar som
enligt lag eller förordning ska handläggas av
Försäkringskassan.

2 § Myndigheten ska

1. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid
rättstillämpningen inom verksamhetsområdet genom sådana
allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen
(1976:725) eller andra åtgärder,

2. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i
fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar
för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som
gäller för myndigheten,

3. ha det övergripande ansvaret för att ge allmänheten
information om det allmänna ålderspensionssystemet,

4. stävja bidragsbrott och motverka felaktiga utbetalningar,

5. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

6. delta i internationellt samarbete inom sitt
verksamhetsområde,

7. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor
med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för
detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter,

8. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för
frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering
i samhället, och

9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.
Förordning (2009:603).

3 § Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning,
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens
uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en
effektiv användning av tillgängliga resurser inom
rehabiliteringsområdet och får i samma syfte träffa
överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen.

5 § Myndigheten ska samverka med Premiepensionsmyndigheten i
frågor om det allmänna pensionssystemet när det har betydelse
för respektive myndighets verksamhet.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en styrelse.

7 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

8 § Styrelsen utser vice ordförande.

Organisation

9 § Myndigheten bestämmer själv sin organisation.

Anställningar

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

11 § Har upphävts genom förordning (2008:42).

Delegering

12 § Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i
arbetsordningen och om föreskrifter som inte är av större
betydelse. I övrigt får andra ärenden än de som avses i 4 §
myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av generaldirektören
eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som
generaldirektören bestämmer.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

15 § Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten
vid domstol, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud
att föra myndighetens talan.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

21 § 3-5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas
genom automatiserad behandling, och

27 § första stycket om myndighetens rätt att företräda staten
vid domstol.