Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar

SFS nr
2007:1240
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1236

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till
lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Märkning och registrering

2 § En hundägare ska låta märka och registrera sin hund

1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,

2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter
tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka
och registrera den, eller

3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet
efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

3 § Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering.

4 § En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om

1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller
organisationsnummer och kontaktuppgifter,

2. hundens identitet och märkning, och

3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.

5 § Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra
veckor från förvärvet. Anmälan ska innehålla de uppgifter som
avses i 4 § 1 och 2.

När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till
registret.

Överlåtelse av driften av hundregistret

6 § Statens jordbruksverk får överlåta driften av hundregistret
till en annan myndighet eller en organisation.

Registerinnehåll

7 § Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och
2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för
handläggningen av registreringsärendet.

Avgifter

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för hundägaren att betala avgift för
registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen,
och

2. beräkningen av avgiften.

Informationsplikt

9 § Polismyndigheten ska, om det är motiverat av
djurskyddsskäl, underrätta länsstyrelsen om beslut enligt 8, 9
och 11-15 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter. Förordning (2008:1053).

Tillsyn över hundar vid jakt

10 § I 16, 17 och 19 §§ jaktförordningen (1987:905) finns
föreskrifter om tillsyn över hundar vid jakt och jaktträning
som avviker från 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar
och katter.

Verkställighetsföreskrifter

11 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utredning
enligt 12 och 18 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar
och katter. Förordning (2014:1236).

12 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.