Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

SFS nr
2007:1263
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1472
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:588

Uppgifter

1 § Totalförsvarets pliktverk ansvarar för att myndigheter och
andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och
service i frågor avseende bemanning med totalförsvarspliktiga
som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service
ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om
totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan
personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets pliktverk
tillhandahålla urvalstester av de som ansökt till militär
utbildning inom Försvarsmakten.

Totalförsvarets pliktverk ska vidare mönstra, skriva in och
krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt. Förordning (2010:588).

2 § Totalförsvarets pliktverk ska särskilt ansvara för att
information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt
2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:588).

3 § Totalförsvarets pliktverk får inom sakområdet åta sig att
utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, landsting
samt enskilda.

Ledning

4 § Totalförsvarets pliktverk leds av en myndighetschef.

5 § Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas ett insynsråd
som består av högst sju ledamöter. Förordning (2010:588).

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Vid Totalförsvarets pliktverk finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Totalförsvarets pliktverk ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

10 § Totalförsvarets pliktverk får ta ut avgifter för uppdrag
som myndigheten åtagit sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §.
Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning och
krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med
grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2010:588).