Förordning (2007:1265) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

SFS nr
2007:1265
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1002
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Styrelsen för psykologiskt försvar har till uppgift att

1. ge råd och vägledning om medieföretagens planering för höjd
beredskap beträffande produktion och distribution,

2. efter samråd med företag inom medieområdet följa och
analysera utvecklingen av medieföretagens planering för höjd
beredskap och beredskap för svåra påfrestningar på samhället i
fred,

3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskap inom
medieområdet när det gäller höjd beredskap och svåra
påfrestningar på samhället i fred, och

4. hålla sig informerad om utvecklingen inom medieområdet.

Styrelsen ska sprida kunskap i samhället om säkerhetspolitiken
och totalförsvaret. Styrelsen ska följa svensk
opinionsutveckling av betydelse för psykologiskt försvar.

2 § Styrelsen för psykologiskt försvar ska även stödja personer
med hemvist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i
Sydostasien i december 2004.

Styrelsen ska, efter beslut av regeringen, stödja även andra
personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större
katastrof utomlands.

Styrelsen ska, i verksamhet enligt första och andra styckena,
särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och
myndigheter, verka för samordning av myndigheters,
organisationers och övriga aktörers insatser, verka för
samordning av den offentliga informationen om den reglering som
har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av
särskilda insatser.

3 § Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av
regeringen ska Styrelsen för psykologiskt försvar verka för en
fri nyhetsförmedling.

Ledning

4 § Styrelsen för psykologiskt försvar leds av en
myndighetschef.

Särskilda organ

5 § Inom Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett särskilt
beslutsorgan, det nationella rådet för samordning och stöd till
drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien. Rådet ska
besluta om och fullgöra den verksamhet som avses i 2 §.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Ledamöterna i det nationella rådet för samordning och stöd
till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien utses
av regeringen för en bestämd tid.