Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS nr
2007:1266
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:1

Uppgifter

Övergripande ansvar

1 § Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett
militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till
väpnad strid. Förordning (2009:1204).

2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja
svensk säkerhet genom insatser nationellt och
internationellt. Försvarsmakten ska kunna upptäcka och
avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna
Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen
utanför det svenska territoriet.

Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och
resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.

Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första
stycket självständigt, men även i samverkan med andra
myndigheter, länder och organisationer.
Förordning (2009:1204).

Verksamhetsuppgifter

3 § Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och kunna
upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige, svenska
intressen och de insatser som Sverige deltar i.

Försvarsmakten ska ta fram underlag för beslut om höjd
beredskap och om insatser samt underlag för beslut om
förändringar i insatsorganisationens utformning och beredskap.

Försvarsmakten ska ha en aktuell operativ planering för sina
uppgifter. Planeringen ska omfatta alla resurser som är
nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens verksamhet.
Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upplysningar till berörda
myndigheter om förhållanden i den operativa planeringen som
har betydelse för deras verksamhet. Förordning (2012:899).

3 a § Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga
resurser kunna påbörja en insats omedelbart efter beslut.
Försvarsmakten ska vid beslut om höjd beredskap kunna använda
hela insatsorganisationen för att möta ett militärt hot mot
Sverige och svenska intressen.

Försvarsmakten ska kunna förebygga konflikter och verka vid
alla konfliktnivåer. Försvarsmakten ska ha förmåga att
genomföra såväl kort variga som långvariga insatser mot såväl
reguljära som irreguljära styrkor samt kunna genomföra
räddnings-, evakuerings- och förstärkningsinsatser. Därutöver
ska Försvarsmakten kunna stödja och genomföra insatser för
säkerhetssektorreform och bidra till uppbyggnaden av andra
länders försvarsförmåga samt med myndighetens befintliga
förmåga och resurser bidra till stöd för humanitär verksamhet.

Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd.
Förordning (2010:650).

3 b § Försvarsmakten ska särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,

3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet
med säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda
skyddsvärd information,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet
och annan signalskyddsverksamhet,

5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna
Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila
behov,

6. på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva
exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn, och

7. medverka i statsceremonier. Förordning (2010:650).

3 c § Försvarsmakten ska bedriva militär luftfart.
Förordning (2013:979).

4 § Försvarsmakten är beslutsmyndighet enligt lagen (2006:939)
om kvalificerade skyddsidentiteter i fall som avses i 2 § 3
samma lag.

Miljöfrågor

5 § Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 1–4 §§
ställer ska Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i
fred. Inom ramen för detta miljöarbete ska Försvarsmakten
bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Försvarsmakten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första
stycket andra meningen rapportera till Naturvårdsverket och
samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Försvarsmakten ska medverka i det internationella
försvarsmiljösamarbetet. Förordning (2011:481).

5 a § Försvarsmakten ska, utöver vad som följer av miljöbalken
och i den utsträckning myndighetens resurser medger det,
avhjälpa föroreningsskador

1. på fastigheter som avvecklats till följd av riksdagens
eller regeringens beslut om reducering av Försvarsmaktens
organisation, och

2. i enlighet med Försvarsmaktens inventering av förorenade
områden som orsakats av tidigare militär verksamhet.

Försvarsmakten ska vid avhjälpande enligt första stycket 1
prioritera åtgärder på fastigheter som kan antas ha ett inte
obetydligt marknadsvärde. Innan beslut om avhjälpande fattas
ska samråd ske med Fortifikationsverket.
Förordning (2010:650).

5 b § Försvarsmakten ska till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) årligen redovisa myndighetens
medverkan i beredningen av ärenden rörande vind- och vågkraft
samt de åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till
att nå den nationella planeringsramen för vindkraft.
Förordning (2010:650).

Internationella resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

5 c § Försvarsmakten ska i sin verksamhet verka i enlighet med
Förenta nationernas säkerhetsråd resolutioner 1325 (2000) och
1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionerna ska
särskilt beaktas vid utbildning samt vid planering,
genomförande och utvärdering av insatser.
Förordning (2010:650).

Internationell utbildningsverksamhet m.m.

5 d § Försvarsmakten ska inom sitt verksamhetsområde kunna
bedriva internationell militär test-, utbildnings- och
övningsverksamhet i Sverige.

Försvarsmakten ska även, i Sverige och utomlands, kunna
genomföra utbildning för svenska och utländska deltagare
avseende internationell fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och
konfliktförebyggande verksamhet. Förordning (2010:650).

Forskning och utveckling

5 e § Försvarsmakten ska beställa forskning och
utvecklingsarbete, samt bedriva egna studier och försök, för
inriktning och utveckling av det militära försvaret.
Förordning (2010:1468).

Information

6 § Försvarsmakten ska, när den bedriver militär
säkerhetstjänst, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
anmäla frågor om att etablera och upprätthålla samarbete med
andra stater och internationella organisationer samt informera
om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Försvarsmakten ska vidare till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) lämna information om den militära
säkerhetstjänstens inriktning i övrigt, om verksamhetens
bedrivande i stort och om viktiga händelser.

Försvarsmakten ska varje år upprätta en översikt över den
militära säkerhetstjänstens verksamhet under föregående år.
Översikten ska lämnas in till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen och
hållas tillgänglig för allmänheten.

Planläggning

7 § Försvarsmakten ska samordna beredskapsplanläggningen och
den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande
planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen
av 3–5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900) i
fråga om militärt försvar.

Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd beredskap
hos de myndigheter som enligt 18 § förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap har ett ansvar inför och vid
höjd beredskap. Förordning (2011:481).

Skadeståndsärenden och vissa andra ersättningsfrågor

8 § Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på
ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 §
förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk
mot staten ska handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i
11-13 §§ samma förordning gäller för Försvarsmakten i ärenden
om reglering av personskada.

9 § Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än
skadestånd för skador på egendom som tillhör personal i
Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om
skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.

10 § Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än
skadestånd för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt
ersättning för förlorade inkomster i samband med sådana skador,
om skadan har föranletts av militär verksamhet.

11 § Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning
eller annat tillvaratagande av egendom som tillhör eller brukas
av myndigheten eller som är av utländskt militärt ursprung.

Upphandling

11 a § Försvarsmakten ska anlita Försvarets materielverk vid
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.

Försvarsmakten får tilldela kontrakt som grundar sig på
ramavtal som ingåtts med en enda eller flera leverantörer, om
tilldelningen av kontraktet grundar sig på ramavtalet genom
tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan
att lämna anbud. Försvarsmakten får också upphandla varor och
tjänster som uppgår till högst värdet för direktupphandling
enligt 15 kap. 3 § andra stycket första meningen lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling.

Försvarsmakten får vidare upphandla varor och tjänster som är
av särskild betydelse för rikets säkerhet och som ska användas
av enheter i Försvarsmakten som bedriver verksamhet som kräver
ett kvalificerat säkerhetsskydd. Förordning (2012:899).

Ledning

12 § Försvarsmakten leds av en myndighetschef.

12 a § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst tio ledamöter. Insynsrådets verksamhet ska inte
omfatta försvarsunder-rättelseverksamhet, militär
säkerhetstjänst eller Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade
skyddsidentiteter. Förordning (2010:650).

Delegering

13 § Myndighetschefen får överlåta till generaldirektören,
chefsjuristen eller chefen för säkerhetsinspektionen att avgöra
ärenden som avser föreskrifter.

Organisation

14 § Försvarsmaktens grundorganisation består av de
organisationsenheter som anges i bilaga 1 till denna
förordning.

Försvarsmakten bestämmer sin egen grundorganisation i de delar
den inte är reglerad i denna förordning.

Försvarsmakten ska ha en insatsorganisation bestående av
krigsförband inklusive hemvärn med nationella skyddsstyrkor.
Förordning (2010:650).

15 § I Högkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet
för produktion, en enhet för insatser, en enhet för
underrättelse- och säkerhetstjänst, en chefsjurist, en
ekonomidirektör, en personaldirektör, en säkerhetsinspektion,
en generalläkare och en flygsäkerhetsinspektör.

I säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets
materielverk ingå. Förordning (2013:979).

16 § Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som
ska samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra
samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning
och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad
användning av militära och civila resurser. Försvarsmakten
bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och utbildning
av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer ska
organiseras.

Särskilda organ

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter

17 § Inom Försvarsmakten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade
skyddsidentiteter och som har till uppgift att besluta om
kvalificerad skyddsidentitet i fall som avses i 2 § 3 lagen
(2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Beslutsorganet
prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade
skyddsidentiteter.

18 § Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande
samt högst tre andra ledamöter, varav minst en med särskild
erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring. Ordföranden
och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare
eller ha motsvarande erfarenhet av kvalificerat juridiskt
arbete.

Vice ordföranden får träda i ordförandens ställe, när det
behövs.

19 § Nämnden är beslutför om ordföranden och minst två av de
övriga ledamöterna är närvarande.

I brådskande fall får ordföranden besluta i ärenden om
kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut ska anmälas
till nämnden vid nästa sammanträde.

20 § Försvarsmaktens ledning ansvarar inför regeringen för att
nämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin
verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt
och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt
sätt.

Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter

20 a § Vid Försvarsmakten finns ett råd som har till uppgift
att säkerställa rekryternas medinflytande över
rekrytutbildningen samt verka för att utbildningen genomförs
och vidareutvecklas på ett lämpligt sätt. Rådet ska också ge
stöd till den personal vid Försvarsmaktens högkvarter som
arbetar med medinflytande för rekryter.

Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst
åtta andra ledamöter. Som ledamöter ingår bland andra
representanter från arbetstagarorganisationer och andra
personer med särskild erfarenhet av medinflytandefrågor.
Förordning (2012:122).

Generalläkarens tillsynsansvar

21 § Generalläkaren ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen
över miljöskyddet, hälso- och sjukvården m.m. samt för
offentlig kontroll av djurhälsovården, djursjukvården och
djurskyddet. Generalläkaren är därvid behörig myndighet att
utöva offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Generalläkaren får meddela interna
föreskrifter för Försvarsmakten för efterlevnaden av gällande
bestämmelser inom området.

När generalläkaren utövar sin tillsyns- eller kontrollfunktion,
är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren.

Flygsäkerhetsinspektörens tillsynsansvar

21 a § När flygsäkerhetsinspektören utövar sin
tillsynsfunktion över militär luftfart enligt luftfartslagen
(2010:500) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
är flygsäkerhetsinspektören inte underställd
överbefälhavaren. Förordning (2013:979).

Särskilda handläggningsfrågor

22 § Generaldirektören, chefsjuristen, ekonomidirektören samt,
i den utsträckning de är berörda, personaldirektören och högre
militära chefer i Högkvarteret, ska ges tillfälle att yttra
sig innan myndigheten avgör ärenden som

1. kan leda till en framställning till regeringen,

2. rör myndighetens organisation, eller

3. annars är av stor vikt eller har principiell betydelse.

I brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan
att inhämta ett sådant yttrande. Förordning (2010:650).

23 § Har upphävts genom förordning (2012:899).

Anställningar och uppdrag

24 § Överbefälhavaren är myndighetschef. Vid myndigheten finns
en generaldirektör som är ställföreträdande chef.

Anställning som generaldirektör, chef för enheten för
underrättelse- och säkerhetstjänst, general och amiral beslutas
av regeringen. Förordning (2008:287).

25 § Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om
anställning som generallöjtnant, viceamiral, chefsjurist,
ekonomidirektör och personaldirektör.

Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om
placering på befattning som anges i bilaga 2 till denna
förordning.

Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas
av Försvarsmakten. Förordning (2008:287).

26 § Till Försvarsmaktens förslag om anställning och placering
på befattning ska fogas

– meritförteckning,

– uppgift om att säkerhetsprövning gjorts enligt
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633), och

– betyg och intyg över tjänstgöring under de senaste fem åren
samt de handlingar i övrigt som Försvarsmakten vill åberopa.
Förordning (2008:287).

27 § I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär
tjänsteman tillämpas inte 6 § anställningsförordningen
(1994:373).

28 § Ledamöterna i Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade
skyddsidentiteter utses av regeringen för en bestämd tid.

28 a § Ledamöterna i Försvarsmaktens råd för medinflytande för
rekryter utses av myndighetschefen. Förordning (2012:122).

Personalansvarsnämnd

29 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av
överbefälhavaren, chefsjuristen, personaldirektören,
personalföreträdarna och de chefer som överbefälhavaren utser.
Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i sitt
ställe är nämndens ordförande.

30 § I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning,
avskedande, uppsägning eller anställningens upphörande på grund
av sjukdom bestämmer ordföranden om ett förfarande inför
nämnden ska inledas. Ordföranden får avskriva ett ärende, om
det är uppenbart att ärendet inte ska leda till någon åtgärd
från nämndens sida.

Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det
på grund av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte
längre bör gälla, får ordföranden ensam besluta i frågan.

Beslut som har fattats enligt denna paragraf ska anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden.

Tillämpningen av vissa förordningar

31 § Försvarsmakten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Bestämmelserna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock
tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.
Vid höjd beredskap tillämpas inte
personalföreträdarförordningen på Försvarsmakten.

Rätt att meddela föreskrifter

32 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter för
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets
forskningsinstitut och Kustbevakningen för den del av deras
verksamhet som under höjd beredskap ska bedrivas av
Försvarsmakten.

32 a § Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om
skyldigheten för Försvarets materielverk att tillhandahålla
logistik i form av service-, förråds- och verkstadstjänster
för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra verksamhet under
höjd beredskap. Förordning (2012:899).

33 § Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter
föreskrifter i frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra
kryptografiska funktioner inom totalförsvaret, förutom i fråga
om verkställigheten av 33 § förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap.

Undantag från myndighetsförordningen

34 § Försvarsmakten ska inte tillämpa 29 §
myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Överklagande

35 § Försvarsmaktens beslut enligt 9-11 §§ får inte överklagas.

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisation)

Benämning Lokalisering Anmärkning

LEDNING

Högkvarteret Stockholm
(HKV)

FÖRBAND

Livgardet Upplands-Bro/
(LG) Kungsängen Swedint
Försvarsmusiken
Livgardesgruppen i
Upplands-Bro
Dalregementsgruppen
i Falun
Gävleborgsgruppen i
Gävle

Norrbottens regemente Boden
(I 19) Försvarsmaktens
vinterenhet i Boden
och Arvidsjaur
Västernorrlandsgruppen
i Härnösand
Fältjägargruppen i
Östersund
Västerbottensgruppen i
Umeå
Norrbottensgruppen
i Boden
Lapplandsjägargruppen
i Kiruna

Livregementets husarer Karlsborg
(K 3) Örebro- och
Värmlandsgruppen i
Örebro

Skaraborgs regemente Skövde
(P 4) Skaraborgsgruppen
i Skövde
Bohus-Dalsgruppen
i Uddevalla/Skredsvik

Södra skånska
regementet Lund/Revinge Skånska gruppen
(P 7) i Lund/Revinge

Artilleriregementet Boden Artilleriets
(A 9) stridsskola (ArtSS)

Luftvärnsregementet Halmstad
(Lv 6) Luftvärnets stridsskola
(LvSS)
Hallandsgruppen
i Halmstad

Göta
ingenjörregemente Eksjö Fältarbetsskolan
(Ing 2) (FarbS)
Norra Smålandsgruppen
i Eksjö

Ledningsregementet Enköping Ledningsstridsskolan
(LedR) (LedSS)
Södermanlandsgruppen i
Strängnäs
Upplands- och
Västmanlandsgruppen
i Enköping

Trängregementet Skövde Logistikskolan
(TrängR) (LogS)

Första ubåtsflottiljen Karlskrona Verksamhet i
(1. ubflj) Karlskrona och
Haninge/Muskö

Tredje Karlskrona Verksamhet i
sjöstridsflottiljen Karlskrona
(3. sjöstriflj)

Fjärde Haninge Verksamhet i
sjöstridsflottiljen Haninge och
(4. sjöstriflj) Uddevalla/Skredsvik

Amfibieregementet Haninge/Berga Verksamhet i Haninge/
(Amf 1) Berga och Göteborg
Södertörnsgruppen
i Haninge
Gotlandsgruppen
i Visby

Marinbasen Karlskrona Verksamhet i
(MarinB) Karlskrona, Haninge
och Göteborg
Blekingegruppen i
Karlskrona
Kalmar- och
Kronobergsgruppen
i Växjö

Skaraborgs Lidköping/ Verksamhet i
flygflottilj Såtenäs Stockholm/Bromma
(F 7)

Blekinge flygflottilj Ronneby/ Verksamhet i
(F 17) Kallinge Ronneby/Kallinge,
Linköping/Malmen och
Visby

Norrbottens
flygflottilj Luleå
(F 21)

Försvarsmaktens Linköping/
helikopterflottilj Malmen Verksamhet i
(Hkpflj) Linköping/Malmen,
Luleå och Ronneby/
Kallinge
Livgrenadjärgruppen
i Linköping

Försvarsmaktens Stockholm
logistik
(FMLOG)

Försvarsmaktens Örebro
telekommunikations-
och informations-
systemförband
(FMTIS)

Särskilda Karlsborg
operationsgruppen
(SOG)

SKOLOR OCH CENTRUM

Militärhögskolan Solna
Karlberg
(MHS K)

Militärhögskolan Halmstad
Halmstad
(MHS H)

Markstridsskolan Skövde Verksamhet i Skövde
(MSS) och Motala/Kvarn

Sjöstridsskolan Karlskrona Verksamhet i
(SSS) Karlskrona och Haninge

Luftstridsskolan Uppsala Flygvapnets
(LSS) flygbefälsskola (FBS)
Flygvapnets
stridslednings- och
luftbevakningsskola
(StrilS)
Flygskolan (FlygS),
Linköping/Malmen

Hemvärnets Salem/Vällinge
stridsskola
(HvSS)

Försvarsmaktens Halmstad Verksamhet i Halmstad
tekniska skola (FMTS)

Totalförsvarets Eksjö
ammunitions- och
minröjningscentrum
(SWEDEC)

Totalförsvarets
skyddscentrum (SkyddC) Umeå

Försvarsmaktens Uppsala Försvarets tolkskola
underrättelse- och (TolkS)
säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)

Försvarsmaktens Stockholm
HR-centrum(FM HRC)

Försvarsmedicincentrum Göteborg Elfsborgsgruppen
(FömedC) i Göteborg
Förordning (2015:1).

Bilaga 2

Befattningar för vilka regeringen beslutar placering efter
förslag från Försvarsmakten

Högkvarteret:

Chef för ledningsstaben

Produktionschef

Insatschef

Chef för säkerhetsinspektionen

Generalläkare

Flygsäkerhetsinspektör

Internationella befattningar:

Försvarsattaché

Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas
övervakningskommission i Korea

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid
organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid
Europeiska unionens militära stab
Förordning (2013:979).