Officersförordning (2007:1268)

SFS nr
2007:1268
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1733

Innehåll och definitioner

1 § I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om
tjänstegrader och anställning av officerare i Försvarsmakten.

I förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns
bestämmelser om utbildning som leder till officersexamen vid
Försvarshögskolan. Förordning (2008:289).

2 § I denna förordning avses med

– officersaspirant: den som är antagen till eller genomgår
grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller
utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan,

– officer: den som är yrkesofficer eller reservofficer,

– yrkesofficer: den som är anställd som militär tjänsteman och
inte är reservofficer eller beredskaps- eller
förstärkningssoldat,

– reservofficer: den som är anställd som militär tjänsteman
enligt 18 eller 20 §. Förordning (2008:289).

Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

Allmänt om utbildningen

3 § Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten
bedrivs i form av kurser som får sammanföras till utbildningar.

Omfattningen av grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten ska anges i antal veckor.

4 § För grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten
ska det finnas en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska
anges

1. de kurser som utbildningen omfattar,

2. utbildningens huvudsakliga upplägg, och

3. de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som
gäller för att bli antagen till utbildningen.

5 § För varje kurs som avses i 3 § ska det finnas en kursplan.
I kursplanen ska anges

1. kursens benämning,

2. kursens mål,

3. det huvudsakliga innehållet i kursen,

4. den kurslitteratur och de övriga läromedel som ska användas,

5. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att
bli antagen till kursen,

6. formerna för att bedöma studenternas prestationer, och

7. om kursen är uppdelad i delar.

6 § Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten ska ges kunskap och färdighet att på lägre
förbandsnivå tjänstgöra

1. som chef, operatör eller delsystemledare, och

2. som utbildare.

Medinflytande

7 § Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten ska ha rätt att utöva inflytande över
utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att studenten tar en
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Antagning till och skiljande från utbildning

8 § Försvarsmakten ska besluta om antagning till och skiljande
från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten.

Antagning till utbildningen sker efter ansökan.

9 § För att bli antagen till grundläggande officersutbildning
inom Försvarsmakten krävs att en sökande

1. är svensk medborgare,

2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller annan motsvarande
militär utbildning eller tjänstgöring,

3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633), och

4. uppfyller särskilda krav.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om sådan annan
motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring som avses i
första stycket 2 och de särskilda krav som en sökande ska
uppfylla enligt första stycket 4.

10 § Vid Försvarsmakten ska det finnas en antagningsnämnd.

Antagningsnämnden ska yttra sig i ärenden om antagning till och
skiljande från grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten.

11 § Antagningsnämnden ska bestå av en ordförande och högst 14
andra ledamöter. Företrädare för dem som genomgår grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten samt för den anställda
militära personalen ska ingå i nämnden.

12 § Från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten
får den skiljas som

1. själv ansöker om det,

2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller

3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han
eller hon inte kan tillgodogöra sig den.

Förmåner

13 § Officersaspiranter och de som genomgår sådan annan
motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första
stycket 2 har rätt till samma förmåner som tillkommer dem som
genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt
lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt. Förmånerna framgår av
förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga. Bestämmelserna i 2 kap. 6–8 §§, 5 kap.
5 § och 10 kap. 9–11 §§ den förordningen ska dock inte gälla.

Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 140 kronor.
Dagersättning ska inte ges för tid då föräldrapenningsförmån
uppbärs enligt socialförsäkringsbalken.

Av 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och
statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada m.m. framgår att
officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande
militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt
till ersättning för personskada. Förordning (2010:1733).

14 § Förmåner enligt 13 § får lämnas till den som är antagen
till utbildning som leder till officersexamen vid
Försvarshögskolan bara om det med hänsyn till de resultat som
studenten har uppnått måste anses sannolikt att han eller hon
kommer att slutföra utbildningen inom normal tid.

15 § Den som efter att ha genomgått grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten har tjänstgjort som
reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en
premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1733).

16 § Den som enligt 12 § skiljs från grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten får avgångsvederlag från
och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e
dagen från det att beslutet om att skilja honom eller henne
från utbildningen meddelades. Avgångsvederlaget betalas per dag
med belopp motsvarande den dagersättning som han eller hon hade
vid skiljandet från utbildningen.

Den som enligt 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och
förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning avskiljs från utbildning som leder till
officersexamen vid Försvarshögskolan, får avgångsvederlag under
30 dagar från och med dagen från det att beslutet om att
avskilja honom eller henne från utbildningen meddelades.
Avgångsvederlaget betalas per dag med belopp motsvarande den
dagersättning som han eller hon hade vid avskiljandet från
utbildningen.

Anställning

17 § Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen
vid Försvarshögskolan får anställas som yrkesofficer i
Försvarsmakten.

Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av
det enskilda anställningsbeviset om arbetsskyldigheten
omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands
för de syften som anges i 1 § andra stycket lagen (2010:449)
om Försvarsmaktens personal vid internationella militära
insatser.

Bestämmelser om anställning som militär tjänsteman finns i 24–
28 §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för
Försvarsmakten. Förordning (2010:653).

18 § Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen
vid Försvarshögskolan får anställas som reservofficer i
Försvarsmakten. För tjänstgöring i Försvarsmakten får
reservofficer, utöver den tid som anges i 15 §, anställas under
högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får
förnyas.

Anställning som reservofficer beslutas av Försvarsmakten.
Förordning (2008:289).

19 § Av anställningsavtalet för en reservofficer ska det framgå
att han eller hon förutom under höjd beredskap är skyldig att
tjänstgöra också när totalförsvarspliktiga är skyldiga att
fullgöra beredskapstjänstgöring. Förordning (2008:289).

20 § Försvarsmakten får anställa den som inte genomgått
grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller
utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan
som yrkes- eller reservofficer om detta behövs för att
tillgodose Försvarsmaktens behov av yrkes- eller
reservofficerare med särskild kompetens. Den anställde ska
genomgå en särskild officersutbildning. Utbildningen ska ge den
anställde kunskap och färdighet enligt de grunder som anges i
6 §.

Tjänstegrader

21 § För officerare ska finnas de tjänstegrader som framgår av
bilagan till förordningen. Försvarsmakten får meddela
föreskrifter i fråga om ytterligare tjänstegrader än dessa.
Förordning (2008:289).

Övriga bestämmelser

22 § Har upphävts genom förordning (2008:289).

23 § Beslut om antagning till och skiljande från grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten får överklagas hos
Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte
överklagas.

Beslut om förmåner enligt 14 § får överklagas hos Statens
överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte
överklagas.

24 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställighet
av 8 och 20 §§.

Försvarsmakten får dessutom meddela föreskrifter för
verkställighet av övriga bestämmelser i denna förordning, efter
att ha hört Försvarshögskolan.

Övergångsbestämmelser

2007:1268

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
officersförordningen (1994:882) ska upphöra att gälla.

2. Äldre bestämmelser i fråga om utbildning, förmåner och
anställning gäller i fråga om utbildning som påbörjats och
anställning som tillträtts före den 1 januari 2008.

Bilaga

Tjänstegrader

General/Amiral

Generallöjtnant/Viceamiral

Generalmajor/Konteramiral

Brigadgeneral/Flottiljamiral

Överste/Kommendör

Överstelöjtnant/Kommendörkapten

Major/Örlogskapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik
Förordning (2008:289).